Katedra klinickej farmakológie LF SZU

Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Vedúci katedry
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.     

č. dv. B-461 (dočasne, perspektívne B-580), tel.: 02/59370.547, e-mail: jozef.glasa@szu.sk

Úseky pedagogickej činnosti

Katedra zabezpečuje špecializačné a certifikačné štúdium v akreditovaných študijných programoch: Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická farmakológia (povolanie lekár), Certifikačný študijný program certifikovanej pracovnej činnosti klinické skúšanie liekov (povolanie lekár), Certifikačný študijný program certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (povolania lekár, farmaceut).

Katedra zabezpečuje v rámci špecializačného, certifikačného štúdia a kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vybrané postgraduálne prednášky z klinickej farmakológie a racionálnej farmakoterapie, klinickej hepatológie, klinického skúšania liečiv a správnej klinickej praxe a z farmakoekonomiky vo vlastných anotovaných kurzoch a školiacich akciách, ako aj v rámci školiacich aktivít iných pedagogických útvarov SZU (všetky fakulty).

Pracovníci katedry sa podieľali na vedení študentov doktorandského štúdia (odbor vnútorné lekárstvo a i.), aktuálne má katedra vypísané atraktívne témy doktorandského štúdia tomto odbore.

Katedra sa podieľa na zabezpečení pregraduálnej výučby na Lekárskej fakulte SZU. Ide o vybrané prednášky alebo semináre z lekárskej farmakológie pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a v anglickom jazyku) a študentov zubného lekárstva (v slovenskom jazyku) v rozsahu podľa konkrétnych požiadaviek Ústavu farmakológie LF SZU. V minulosti pracovníci katedry túto výučbu v plnom rozsahu zabezpečovali a od začiatku jej realizácie na LF SZU ju v oboch jazykových mutáciách koncepčne a organizačne vybudovali.

Pracovníci katedry sa podieľajú na zabezpečení pregraduálnej výučby na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. Zabezpečujú, podľa požiadaviek Ústavu farmakológie LF SZU vybrané prednášky z farmakológie pre študentov odborov fyzioterapia, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť. Okrem toho zabezpečujú na priamu žiadosť FOaZOŠ samostatne ako katedra prednášky z farmakológie pre odbor fyziologická a klinická výživa, dentálna hygiena.

 

Liečebno-preventívna činnosť

Pedagogickí pracovníci katedry – lekári zabezpečujú v rámci svojich špecializačných kvalifikácií poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti na Klinicko-farmakologickej, internistickej a hepatologickej ambulancii Polikliniky SZU, na Pracovisku abdominálnej ultrasonografie a tranzientnej elastografie pečene Poliklinky SZU a tiež na extramurálnom výučbovom pracovisku katedry – Klinike klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nových Zámky, ako aj v tamojšom Gastroenterologicko-hepatologickom centre (bližšie pozri liečebno-preventívna činnosť).

 

Iné odborné činnosti

Pracovníci katedry sa venujú aj pomerne rozsiahlej vedecko-výskumnej, publikačnej, expertíznej, recenznej, konzultačnej, vedecko-organizačnej a prednáškovej činnosti (vrátane mnohostranných aktivít v oblasti kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vzdelávania pacientov) v domácom aj v zahraničnom kontexte. Sú členmi odborných komisií, rád, ad hoc pracovných skupín a funkcionármi odborných spoločností doma i v zahraničí (podrobnejšie pozri v príslušných sekciách tejto webstránky).

Pracovníci katedry

Odborní asistenti:

 • MUDr. Helena Glasová, PhD.
  č. dv. B-580 (dočasne, perspektívne B-531), tel.: 02/59370.767, e-mail: helena.glasova@szu.sk
 • PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc.
  č. dv. B-532, tel.: 02/59370.871, e-mail: dominik.tomek@szu.sk
 • MUDr. Martin Černák, PhD. (0,1)
  č. dv. B-579
 • prim. MUDr. Klára Soboňová, PhD. (0,2)
  prednostka Kliniky klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky
  č. dv. B-579, e-mail: klara.sobonová@nspnz.sk

Profesor emeritus:

 • prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
  č. dv. B-526, tel.: 02/59370.769

Inštruktorka/Sekretárka:

 • Miesto neobsadené (perspektívne č. dv. B-577).

Mimoriadni vyučujúci – interní pracovníci SZU:

 • doc. MUDr. Adrián Okša, PhD., Katedra nefrológie LF SZU
 • doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Ústav farmácie LF SZU
 • + prizývaní pracovníci iných pedagogických útvarov jednotlivých fakúlt SZU

Mimoriadni vyučujúci – externí spolupracovníci katedry:

 • MUDr. Andrea Bitterová, Klinika klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky
 • prim. MUDr. Katarína Jurečková, Oddelenie klinickej farmakológie UNB – pracovisko Ružinov
 • PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH, vedúca NTIC, Bratislava
 • + prizývaní odborníci z praxe

Klinické výučbové základne katedry

 1. Klinicko-farmakologická, internistická a hepatologická ambulancia Polikliniky SZU Limbová 14 (prízemie), 833 03 Bratislava

 Lekári:

 • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., č. dv. B-026, tel.: 02/59370.138
 • MUDr. Helena Glasová, PhD, č. dv. B-027, tel.: 02/59370.126
 • prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., č. dv. B-027, tel.: 02/59370.126

Sestry:

 • Andrea Jašková, č. dv. B-026, tel.: 02/59370.138
 • Ivana Brázdilová, č. dv. B-027, tel.: 02/59370.126

 

 2. Pracovisko abdominálnej ultrasonografie a tranzientnej elastografie Polikliniky SZU Limbová 14 (prízemie), 833 03 Bratislava

Lekári:

 • prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., č. dv. B-091, tel.: 02/59370.223
 • MUDr. Helena Glasová, PhD, č. dv. B-091, tel.: 02/59370.223
 • doc. MUDr. Adrián Okša, PhD., č. dv. B-091, tel.: 02/59370.223
 • prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., č. dv. B-027, tel.: 02/59370.126

 Sestra

 • Andrea Jašková, č. dv. B-091, tel.: 02/59370.223

 

 3. Klinika klinickej farmakológie LF SZU a FNsP Nové Zámky Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

Prednosta – primár:

Vedúca sestra:

 • Mgr. Beáta Mauschová, (035)691.2668

Web stránka: TU

Aktualizované 12.06.2023 (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.)