Ústav histológie a embryológie LF SZU

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.
prednosta

Ústav histológie a embryológie SZU bol založený v roku 2006 a do roku 2007 bola poverenou vedením ústavu medzinárodne uznávaná neurohistologička MUDr. Eva Mitrová, DrSc., ktorá okrem iného zastávala i rad politických a diplomatických funkcií (poslankyňa Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, splnomocnená veľvyslankyňa Slovenska pri Rade Európy, veľvyslankyňa SR v Maďarsku). Medzi rokmi 2007 a 2008 bola poverenou vedením ústavu doc. MUDr. Emília Rovenská, CSc. Od roku 2008 až do roku 2019 viedol ústav prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., autor mnohých odborných článkov, učebníc i príspevkov na tuzemských i zahraničných konferenciách, jeden z vedúcich odborníkov v oblasti histológie a embryológie na Slovensku, ktorý sa dlhoročným pôsobením najviac zaslúžil o stabilizáciu ústavu po personálnej i materiálnej stránke ako aj o jeho rozvinutie do súčasnej podoby. V minulosti na ústave pedagogicky pôsobili aj doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., autorka viacerých celoštátnych učebníc z oblasti histológie a embryológie a prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., súčasný vedúci Ústavu histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Odborní asistenti / Professor Assistant:

 • MUDr. Renáta Mikušová, PhD.
  tel.: , e-mail: renata.mikusova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • RNDr. Marianna Danková, PhD.  odborná asistentka
  tel.: , e-mail: marianna.dankova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
 • prof. MUDr. Štefan Polák, PhD.
  tel.: , e-mail: stefan.polak@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po dohode
Pracovisko Ústavu histológie a embryológie

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty SZU zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Histológia 1. a 2. a Embryológia pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histológia a embryológia 1. a 2. pre študentov študijného programu zubné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histology 1. and 2. a Embryology pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)
 • Embryológia pre študentov študijného programu pôrodná asistencia

Ústav má učebňu umiestnenú na 5. poschodí (miestnosť B504) vybavenú kvalitnými svetelnými mikroskopmi LEICA DM500 a jedným bádateľským svetelným mikroskopom LEICA DM2500 s digitálnou kamerou LEICA DFC290HD. Pracovníci Ústavu histológie a embryológie LF SZU sú zároveň školiteľmi viacerých diplomových prác v slovenskom aj anglickom študijnom programe.

V roku 2015 sa k Ústavu histológie a embryológie pričlenilo Oddelenie pre priónové choroby spolu s Národným referenčným centrom pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie, s kompletne vybavenými laboratóriami pre neurohistológiu a molekulovo-genetické vyšetrenia pacientov s podozrením na priónové choroby, resp. pre rodinných príslušníkov týchto pacientov.

Najvýznamnejšie vedecké publikácie pracovníkov za roky 2016 – 2021
 • Varga I, Miko M, Kachlík D, Žišková M, Danihel Ľ Jr, Babál P. How many cell types form the epithelial lining of the human uterine tubes? Revision of the histological nomenclature of the human tubal epithelium. Ann Anat. 2019 Apr 19;224:73-80. doi: 10.1016/j.aanat.2019.03.012.
 • Varga I, Kachlík D, Žišková M, Miko M. Lymphatic lacunae of the mucosal folds of human uterine tubes – A rediscovery of forgotten structures and their possible role in reproduction. Ann Anat. 2018 Sep;219:121-128. doi: 10.1016/j.aanat.2018.06.005.
 • Miko, M., Kyselovic, J., Danisovic, L., (…), Polak, S., Varga, I. Two nuclei inside a single cardiac muscle cell. More questions than answers about the binucleation of cardiomyocytes. Biologia, 2017;72(8), pp. 825-830.
 • Gálfiová, P., Polák, Š., Mikušová, R., et al. The three-dimensional fine structure of the human heart: A scanning electron microscopic atlas for research and education. Biologia, 2017; 72(12), pp. 1521-1528
 • Mikušová R, Mešťanová V, Polák Š, Varga I. What do we know about the structure of human thymic Hassall’s corpuscles? A histochemical, immunohistochemical, and electron microscopic study. Ann Anat. 2017 May;211:140-148. doi: 10.1016/j.aanat.2017.02.006.
 • Vrabcova M, Mikuska L, Vazan R, Miko M, Varga I, Mravec B. Effect of chronic intake of liquid nutrition on stomach and duodenum morphology. Acta Histochem. 2016 May;118(4):435-42. doi: 10.1016/j.acthis.2016.04.006.
 • Miko M, Jakubovsky J, Vrabcova M, Varga I. Ultrastructural changes of kidney in diabetic rats. Bratisl Lek Listy. 2016;117(3):161-5.
 • Urban L, Miko M, Kajanova M, Bozikova S, Mrazova H, Varga I. Telocytes (interstitial Cajal-like cells) in human Fallopian tubes. Bratisl Lek Listy. 2016;117(5):263-7.
Odporúčaná literatúra / Recommended literature
Odporúčaná literatúra k štúdiu histológie:
 • Mescher, Anthony L. Junqueirovy základy histologie. První české vydání. Praha: Galén, 2018. xiii, 558. ISBN 9788074923241.
 • Lüllmann-Rauch Renate. Histologie. Preklad 3. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012, 576 strán. 978-80-247-3729-4.
 • Polák Š., Varga I. a kol. Úvod do histológie a histologickej techniky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, 120 s.
 • Mikušová, R. a Polák, Š. Úvod do histológie a embryológie pre študentov zubného a všeobecného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. 129 s. ISBN978-80-223-4004-5.
 • Balko, J., Tonar, Z. a Varga I. Memorix histologie, 2. vydanie. Triton, 2017, 584 strán, ISBN:978-80-7553-249-7
 • akákoľvek z cudzojazyčnej odporučanej literatúry
Odporúčaná literatúra k štúdiu embryológie:
 • Sadler TW. Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání. Praha: Grada, 2010, 432 s.
 • Kapeller K., Pospíšilová V. Embryológia človeka. Martin: Osveta, 2001, 370 s.
 • Tonar Z., Slípka, J. Základy embryologie. Praha: Karolinum, 2019, 140 s.
 • Vacek Z. Embryologie. Praha: Grada Publishing, 2006, 256 s.
 • akákoľvek z cudzojazyčnej odporučanej literatúry
Histology
 • Mescher A.L.: Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas, 15th Edition. McGraw-Hill Education, 2018, 576 p. ISBN 1260026175
 • Pawlina W.: Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology 8th Edition. Philadelphia: Wolters Cluver Health, 2020. ISBN-13:978-1496383426
 • Kierszenbaum A.L; Tres, L.L: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, 5th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2020, 804 pp. ISBN: 978-0-323-67321-1
 • Adamkov M. et al.: Introduction to functional histology-textbook. Fourth Revised and Updated Edition. Nakladateľstvo P + M, 2017, 439 s., ISBN 978-80-89694-30-3
 • Lüllmann-Rauch R.; Asan, E.: Taschenlehrbuch Histologie, 6., vollständig überarbeitete. Thieme, 2019, 784 pp
  ISBN: 9783132425293
 • Eroschenko, V.P.: (diFiore’s) Atlas of Histology with Functional Correlations, 13th Edition. Wolters Cluver, 2017, 617 pp. ISBN: 9781496316769
Embryology
 • Sadler T.W.:Langman’s Medical Embryology, 14th Edition. Wolters Kluwer, 2019, 432 p. ISBN 978149638907
 • Moore, L.M.; Persaud, T.V.N.; Torchia, M.G.: The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 11th Edition. Elsevier, 2020, 503 pp. ISBN: 978-0-323-61154-1
 • Schoenwolf, G.C. et al.: Larsen’s Human Embryology, 5th Edition. Churchill Livingstone Elsevier, 2014, 576 pp. ISBN: 9781455706846
 • Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, updated edition. Saunders Elsevier, 2012, 267 pp. ISBN: 978-1-4557-3977-6
Dokumenty na stiahnutie / Downloadable content