Oddelenie - laboratórium pre prionové choroby

RNDr. Dana Žáková, PhD.

vedúca LPCh, manažérka kvality LPCh, samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: (+421) 2 593 70 849
E-mail: dana.zakova@szu.sk

Oddelenie/laboratórium pre prionové choroby ako jediné pracovisko v SR je poverené vykonávať špecifický dôkaz prítomnosti a/alebo vizualizáciu pôvodcu prionových chorôb (PCH), najmä Creutzfeldtovej – Jakobovej choroby (CJch), typizovanie prionov, identifikovanie formy humánnej prionovej choroby,  stanovenie stupňa genetického rizika nákazy.

Pracovisko vykonáva všetky laboratórne skúšky v zhode s požiadavkami STN EN ISO/IEC 15 189 pomocou molekulárnobiologických, biochemických, histopatologických a imunohistochemických metód. Kvalita vyšetrení je zabezpečená systémom internej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality v medzinárodných akreditovaných laboratóriách.

Všetci zamestnanci pracujú v súlade s Etickým kódexom (Etický kódex zdravotníckeho pracovníka podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 • MVDr. Girma Belay, CSc.
  vedúci NRC PCH, samostatný vedecký pracovník 
  tel.: (+421) 2 593 70 845, e-mail: girma.belay@szu.sk
 • Mgr. Dana Kosorinová, PhD.
  vedecká pracovníčka
  tel.: (+421) 2 593 70 844, e-mail: dana.kosorinova@szu.sk
 • MUDr. Alžbeta Janáková
  vedecká pracovníčka
  tel.: (+421) 2 593 70 848, e-mail: alzbeta.janakova@szu.sk
 • Ing. Silvia Koščová
  vedecká pracovníčka
  tel.: (+421) 2 593 70 842, e-mail: silvia.koscova@szu.sk

Prevádzka laboratória

Laboratórium pre prionové choroby vykonáva laboratórne diagnostické vyšetrenia v pracovných dňoch v jednozmennej prevádzke. Príjem vzoriek laboratóriom je v čase 8:00-13:00 hod., prípadne podľa dohody aj skôr/neskôr.

Laboratórna diagnostika

Aktualizované 29.1.2024 (RNDr. Dana Žáková, PhD.)