Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU

Limbová 14, Bratislava

MUDr. Zora Brucháčová, PhD., MBA
prednosta ústavu
2. poschodie č.d. B-287
Tel: +421 948 981 714
e-mail: zora.bruchacova@szu.sk

Konzultačné hodiny: po emailovej dohode

Možnosti postgraduálneho vzdelávania – TEMATICKÝ KURZ

Odbor poskytuje doplnenie poznatkov pre všetkých absolventov špecializačného štúdia ako súčasť profilu absolventa aj v rámci ďalšieho vzdelávania riadiacich zdravotníckych pracovníkov.
Teoretické vedomosti zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva sú podmienkou na získanie špecializácie vo všetkých špecializačných odboroch a sú integrálnou súčasťou kvalifikačných skúšok.
Uchádzač o špecializáciu musí absolvovať doplnkový kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva v poslednom roku špecializačnej prípravy.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom študijného oddelenia .

Tematický kurz ak. roku 2023/24:

Termín vzdelávacej aktivity

 • 12.03.2024 – 13.03.2024
 • 26.03.2024 – 27.03.2024

Pracovníci pedagogického útvaru

Členovia ústavu :

 • MUDr. Ján Šimo, PhD., MBA
  Miestnosť: č. d. B-287, Limbová 14
  Tel: +421 948 981 714

  E-mail: jan.simo@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovej dohode

 • Ing. Monika Šimková, M.Sc. – odborný referent
  Miestnosť:  č. d. B-287, Limbová 14
  Tel: +421 948 981 714
  E-mail: monika.simkova@szu.sk

Pregraduálne štúdium :

Forma výučby: prednáška, cvičenie
Metóda štúdia: Prezenčná

Počet kreditov: 2

Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je skúška (aktívna účasť na výučbe, záverečná práca formou prezentácie), ústna skúška: Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E.

Stručná osnova predmetu:
Prednášky/cvičenia: 21/17, z toho Posudkové lekárstvo 7/3

Sociálne lekárstvo – vznik a vývoj, postavenie v sústave lekárskych vied, obsah. Etapy rozvoja starostlivosti o zdravie, postavenie lekára v spoločnosti. Základné zdravotnícke zákony. Zdravie a choroba, determinanty, spoločenský a ekonomický význam. Systémy zdravotnej starostlivosti vo svete. Štúdium zdravotného stavu obyvateľstva, zdroje informácií, informačné systémy. Základné metódy používané v sociálnom lekárstve. Zdravotná výchova, význam, metódy. Pracovníci v zdravotníctve. Koncepcia a stratégia starostlivosti o zdravie vo svete. Svetová zdravotnícka organizácia, ciele, úlohy, programy. Národný program podpory zdravia. Zdravotná politika, riadenie,  organizácia a financovanie zdravotníctva v SR. Starostlivosť o zvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Profesiové a stavovské organizácie v zdravotnej starostlivosti.

Aktualizované 20.2.2024 (Ing. Monika Šimková, M.Sc.)