Ústav sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva LF SZU

Limbová 14, Bratislava

MUDr. Zora Brucháčová, PhD., MBA
prednosta ústavu
2. poschodie č.d. B-287
Tel: +421 2 59 370 137
e-mail: zora.bruchacova@szu.sk

Možnosti postgraduálneho vzdelávania – TEMATICKÝ KURZ

Odbor poskytuje doplnenie poznatkov pre všetkých absolventov špecializačného štúdia ako súčasť profilu absolventa aj v rámci ďalšieho vzdelávania riadiacich zdravotníckych pracovníkov.
Teoretické vedomosti zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva sú podmienkou na získanie špecializácie vo všetkých špecializačných odboroch a sú integrálnou súčasťou kvalifikačných skúšok.
Uchádzač o špecializáciu musí absolvovať doplnkový kurz zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva v poslednom roku špecializačnej prípravy.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom študijného oddelenia .

Tematický kurz ak. roku 2022/23:

Č. vzdelávacej aktivity a termín

 • 1/0819    11.10.2022 – 12.10.2022
 • 1/0820    14.03.2023 – 15.03.2022

Pracovníci pedagogického útvaru

Členovia ústavu :

 • MUDr. Ján Šimo MBA
  Limbová 14, 2. poschodie č.d. B-287
  Tel: +421 2 59 370 137, e-mail: jan.simo@szu.sk
 • Petronela Knotková – odborný referent
  Limbová 14, 2. poschodie č.d. B-287
  Tel: +421 2 59 370 137, e-mail: petronela.knotkova@szu.sk

Pregraduálne štúdium :

Forma výučby: prednáška, cvičenie
Metóda štúdia: Prezenčná

Počet kreditov: 2

Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je skúška (aktívna účasť na výučbe, záverečná práca formou prezentácie), ústna skúška: Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E.

Stručná osnova predmetu:
Prednášky/cvičenia: 21/17, z toho Posudkové lekárstvo 7/3

Sociálne lekárstvo – vznik a vývoj, postavenie v sústave lekárskych vied, obsah. Etapy rozvoja starostlivosti o zdravie, postavenie lekára v spoločnosti. Základné zdravotnícke zákony. Zdravie a choroba, determinanty, spoločenský a ekonomický význam. Systémy zdravotnej starostlivosti vo svete. Štúdium zdravotného stavu obyvateľstva, zdroje informácií, informačné systémy. Základné metódy používané v sociálnom lekárstve. Zdravotná výchova, význam, metódy. Pracovníci v zdravotníctve. Koncepcia a stratégia starostlivosti o zdravie vo svete. Svetová zdravotnícka organizácia, ciele, úlohy, programy. Národný program podpory zdravia. Zdravotná politika, riadenie,  organizácia a financovanie zdravotníctva v SR. Starostlivosť o zvlášť zraniteľné skupiny obyvateľstva. Profesiové a stavovské organizácie v zdravotnej starostlivosti.

Rozvrh na aktuálny akademický rok

Aktualizované 19.05.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)