Aktuálne upresnenie podmienok ubytovania študentov SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 vydáva nasledovné nariadenie pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022. Ubytovanie bude umožnené výlučne plne zaočkovaným študentom. Nezaočkovaní študenti…

Details

Pokyny pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022

Študent, ktorý má pridelené ubytovanie sa môže ubytovať od 2.9. do 16.9.2021 na recepcii ubytovacieho zariadenia SZU Limbová 12, Bratislava, resp. ubytovacieho zariadenia SZU na Bernolákovej ul. V Banskej Bystrici a to vždy v pracovný deň, v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 14.00 hod, v piatok do 12.00 hod. Pri zápise na ubytovanie…

Details

Na záchrane detí z tábora v Turčeku sa podieľal aj študent FOaZOŠ

Počas záchrannej akcie v noci zo 16. na 17. augusta 2021 v detskom tábore v  Turčeku, ktorým sa prehnala veterná smršť a silná búrka, sa podieľal aj Lukáš Valla, študent 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť FOaZOŠ. V tábore pracoval ako zdravotník a získané vedomosti a zručnosti uplatnil počas profesionálne odvedenej prvej pomoci a…

Details

ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021

ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021 Dňa 4. mája 2021 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVI. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH, poverená výkonom funkcie dekana FOaZOŠ SZU v Bratislave. Víťazi XVI. Fakultnej konferencie ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave: 1.…

Details

VK/17/2021 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre FZ BB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent 1 miesto pre študijný program…

Details

Slávnostne inaugurovali dekanov

Slávnostne inaugurovali dekanov Na pôde SZU v Bratislave dňa 23.6.2021 sa konala slávnostná inaugurácia dekanov fakúlt. Na základe prebehnutých volieb kandidátov v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva na funkciu dekana fakulty zo dňa 12.5.2021 bola v súlade so Zákonom o vysokých školách a v súlade s vnútornými predpismi SZU v Bratislave právoplatne zvolená doc. PhDr. Bc. Beáta…

Details

Otvorenie Radvanskej záhrady

Otvorenie Radvanskej záhrady Polyfunkčný objekt našej univerzity v Banskej Bystrici bol doteraz skôr spájaný s koncertami umelcov a rôznymi konferenciami, pre ktoré je tunajšia sála takmer ideálnym miestom. Od 16.6.2021 je jeho súčasťou aj Radvanská záhrada, ktorú v naozaj srdečnej atmosfére otvoril rektor univerzity Peter Šimko spolu s primátorom mesta Jánom Noskom.  S pomocou darcov,…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. (22. 3. 2022 – 13. 6. 2022)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.05.2021 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Wilsonova choroba Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie Prezenčná listina zo…

Details

Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania nutričný terapeut pre uchádzačov z tretích krajín – informácia o konaní

Uznaná vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Termín konania: 24. augusta 2021 Miesto konania: Fakulta ošetrovateľstvaa zdravotníckych odborných štúdiíLimbová 14833 03 Bratislava Čas: 9,00 hod. , 4. poschodie, č. B – 405 Postup žiadateľa: Uchádzač o doplňujúcu skúšku z tretích krajín pošle písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie nutričný terapeut na adresu:Dekanát…

Details

Habilitačné konanie – MUDr. Ľubica Harvanová, PhD. (10. 5. 2021 – 25. 10. 2021)

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.04.2021 Profesijný životopis Životopis Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU Študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby Téma habilitačnej práce Komplikácie po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR LF SZU Návrh habilitačnej komisie Návrh Oponentské posudky OP1, OP2, OP3 Rozhodnutie VR LF…

Details