Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ ako súčasť záchranárskeho tímu dopravnej nehody na diaľnici D2

Počas zásahu záchranárov pri udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO) dňa 15. 5. 2023 na diaľnici v smere do Českej republiky boli ako súčasť posádok ZZS aj naši študenti. Pravdepodobne žiaden z nich ráno pri nástupe na výkon praxe nepredpokladal, že ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti už budú konfrontované pri tak náročnej akcii. Veliteľka zdravotníckeho zásahu a veliteľ odsunu…

Details

Krížna 2023

V závere letného semestra študenti študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali túru na Krížnu v pohorí Veľká Fatra. Tento kopec sa nachádza 15 km od Banskej Bystrice a je akoby jej súčasťou, pretože máme možnosť vidieť ho z viacerých  mestských štvrtí. Vyrazili sme zo Salašiek a približne po 2 hodinách chôdze do strmého kopca sme si užívali jarné…

Details

Medzinárodný deň sestier

Vážené študentky a vážení študenti, 12. máj je už od roku 1965 Medzinárodným dňom sestier ako pripomienka na Florence Nightingaleovú (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) – osobnosť, ktorá azda najvýznamnejšie prispela k profesionalizácii ošetrovateľskej praxe. Vytvorila základy ošetrovateľského modelu a definovala princípy starostlivosti o pacienta, ktoré sú platné až do súčasnosti. Už počas Krymskej…

Details

„Naše sestry, naša budúcnosť“ (ICN 2023)

12. máj je významným dňom pre sestry celého sveta. Je to Medzinárodný deň sestier, ktorý je zároveň aj dňom narodenia Florence Nightingaleovej (1820 – 1910). Nemám ambíciu riešiť minulosť. Je nevyhnutné pozerať sa do budúcnosti a zamýšľať sa a konať v procese vývoja ošetrovateľstva. V súčasnosti v celosvetovom meradle zaznamenávame obrovský nedostatok sestier. Príčin môže byť niekoľko. Predovšetkým je to…

Details

Fakulta verejného zdravotníctva a jej príspevok k prevencii obezity

Uplynulý mesiac sa v Bardejove konali dve zaujímavé podujatia, na ktorých mala Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave aktívne zastúpenie. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov usporiadali v dňoch 21. – 22. apríla 2023, v príjemnom prostredí Bardejovských kúpeľov, odbornú konferenciu „Dni praktickej obezitológie a metabolického…

Details

Výsledok VK/14/2023 – Vedúci zamestnanec Oddelenia mikrobiológie LF SZU a vedúci zamestnanec Ústavu histológie a embryológie LF SZU (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC510 DOC511   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre…

Details

Výsledok VK/13/2023 – Odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie LF SZU a asistent na Katedru zubného lekárstva (10.5.-2.6.2023)

Dokumenty: DOC508 DOC509   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: 1 funkčného miesta odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie…

Details

VK/16/2023 – Vedúci Oddelenia toxikológie (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej…

Details

VK/15/2023 – Odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení…

Details

Fakultná konferencia ŠVOČ – prezentácia vedeckých prác študentov

Dňa 25. apríla 2023 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVIII. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila dekanka fakulty a následne podujatie pokračovalo prezentáciami prihlásených príspevkov. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovalo 22 študentov v 4 odborných sekciách: fyzioterapia,…

Details