Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 10. Pravidelné externé zabezpečovanie kvality (článok 11, Štandardy SAAVŠ)

SZU podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality s cieľom uistiť sa, že vnútorný systém je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre vnútorný systém.

Dôkazy a dokumenty:

1. Uznesenia Rady pre VSZK SZU – správy, záznamy a rozhodnutia o súlade vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
2. Periodická hodnotiaca správa
3. Akademická štvrťhodinka 2021

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)