Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 8. Zverejňovanie informácií (článok 9, Štandardy SAAVŠ)

Na SZU sú zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch a ich absolventoch, ako aj ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s poslaním vysokej školy, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť.

Dôkazy a dokumenty:

1. Smernica č. 4/2022 – O pravidelnom zverejňovaní informácií o študijných programoch a ich absolventoch
2. Webové sídlo univerzity a domény fakúlt
3. Aktuálne informácie o implementácii a fungovaní vnútorného systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatreniach – webová stránka o vnútornom systéme, rozhodnutia rady pre VSZK, zápisnice zo zasadania Rady pre VSZK SZU, správa Rady pre VSZK SZU.

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)