Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 4. Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov (článok 5, Štandardy SAAVŠ)

Na univerzite sú zavedené, uplatňované, zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Pravidlá sú verejne prístupné všetkým zainteresovaným stranám študijného programu.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č.13/2022 – Pravidlá prijímacieho konania na SZU v Bratislave
2. VP č.18/2022 – O vydávaní dokladov o štúdiu na SZU v Bratislave
3. Štatút SZU
4. Štatúty fakúlt: FOaZOŠ, LF, FVZ, FZ BB
5. Študijný poriadok SZU
6. Smernica č. 6/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
7. Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+
8. Opisy študijných programov (MAIS)
9. Etický kódex SZU
10. Disciplinárny poriadok SZU
11. Disciplinárny poriadok študentov jednotlivých fakúlt
12. Smernica č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019
13. Záznamy o porušení pravidiel na zabezpečenie výstupnej integrity – (CRZP)
14. Záznamy o a zahraničných mobilitách
15. Záznamy o priebehu štúdia. Záznamy o štátnej skúške. Záznamy o ukončení štúdia a vystavení a odovzdaní dokladov o absolvovaní štúdia. Záznamy o inom ako riadnom skončením štúdia (MAIS, archív a registratúra)

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)