Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 3. Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta (článok 4, Štandardy SAAVŠ)

Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov. Integrovaním študentov do organizačnej aj výskumnej práce rozvíjanej vo všetkých študijných programoch sa vytvárajú podmienky pre primerané zapojenie študentov študijného programu do tvorivých činností v závislosti od úrovne kvalifikačného rámca a výstupov vzdelávania. Študenti vykonávajú počas štúdia tvorivú činnosť, pri ktorej samostatne aplikujú získané vedomosti a to v rámci ročníkových, semestrálnych a záverečných prác, ŠVOČ, resp. samostatnej odbornej činnosti počas realizácie odborných praxí a praktických  predmetov výučby. Zameranie je na aktívne zvládnutie parciálneho okruhu zručností a kompetencií v súlade s výstupmi vzdelávania študijného programu každým študentom.

Dôkazy, dokumenty:

1. Študijný poriadok SZU
2. VP č. 15/2022 – Pravidlá hodnotenia študentov učiteľmi na SZU v Bratislave
3. VP č. 14/2022 – Pravidlá preskúmavania podnetov študentov na SZU
4. VP č. 10/2022 – Etický kódex SZU
5. VP 3/2023 Pravidlá posudzovania plagiátorstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
6. Štipendijný poriadok SZU
7. Disciplinárny poriadok SZU v Bratislave pre študentov (2011)
8. Smernica č. 5/2019 – O náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
9. Smernica dekana o obsadzovaní pozícií študentských pomocných vedeckých síl na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
10. Zásady študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
11. Smernica č. 5/2023 o školnom a poplatkoch na SZU [PDF]

  • Príloha A – Žiadosť o vrátenie školného/časti školného [DOCx]
  • Príloha B – Žiadosť o zníženie/odpustenie/odloženie termínov splatnosti školného [DOCx]
  • Príloha 1 – Platcovia I Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom v dennej a externej forme (štúdium v slovenskom jazyku) platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 2 – Platcovia II Výška školného a poplatkov spojených s VŠ štúdiom (Fees & Costs; FM SMU GENERAL MEDICINE STUDY PROGRAMME) študujúcich v anglickom jazyku platnosť pre akademický rok 2023/2024 [PDF]
  • Príloha 3 – Platcovia III Výška poplatkov spojených s habilitačným a inauguračným konaním na fakultách SZU [PDF]
  • Príloha 4 – Platcovia IV Výška poplatkov za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie vzdelávacie aktivity organizované SZU [PDF]
  • Príloha 5 – Platcovia V Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole [PDF]

12. Vnútorný predpis č. 19/2022 – O administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU
13. Smernica č. 6/2021 – K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
14. Smernica č. 2/2020 – O zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl
15. Posudky záverečných prác a iných tvorivých výstupov študentov
16. Výstupy tvorivej činnosti študentov (CRZP)
17. Informačné listy predmetov (MAIS)
18. Opisy študijných programov (MAIS)

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)