Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 5. Učitelia (článok 6, Štandardy SAAVŠ)

Výber vysokoškolských učiteľov na univerzite je transparentný, objektívny a odborne fundovaný a realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií, ktoré sú v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom vysokej školy a so všeobecne záväznými predpismi. Výber vysokoškolských učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č. 12/2022 – Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov, schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác na SZU
2. Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov
2.1 VP č.6/2022 – Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FOaZOŠ v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy.
2.2 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na LF
2.3 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FVZ
2.4 Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na FZ
3. VP č. 21/2022 – Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
4. VP č. 8/2022 – Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
5. Smernica č. 4/2021 – O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť
6. Smernica č. 3/2021 – O tvorivej činnosti zamestnancov SZU v Bratislave
7. VP č. 10/2022 – Etický kódex SZU
8. Smernica č. 3/2019 – Zásady udeľovania čestného titulu ,,profesor emeritus“ na SZU v Bratislave
9. Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor:
9.1 VP č. 5/2022 – Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
9.2 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
9.3 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
9.4 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici SZU v Bratislave
10. Plán rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na SZU v Bratislave (2022)
11. Habilitačné a inauguračné konanie:
11.1 VP č. 7/2022 Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislave
11.2 VP č. 8/2022 – Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

11.3 VP č. 9/2022 – Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
11.4 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
12. Smernica č.1/2020 – O edičnej činnosti SZU v Bratislave
13. Smernica č. 1/2023 – Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s čl. 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU a čl. 45 a čl. 46 ods.2 Štatútu SZU vydáva smernicu o spôsobe hodnotenia uchádzačov vo výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, ktorou sa podrobnejšie upravuje a dopĺňa vnútorný predpis SZU č. 22/2022 ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
14. Organizačný poriadok SZU v Bratislave (2022)
15. Archív materiálov uskutočnených výberových konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, registratúrny poriadok univerzity
16. Smernica č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť
17. Smernica č. 3/2021 o tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
18. Opisy pracovnej činnosti učiteľov
19. Pracovné úväzky učiteľov sú na jednotlivých fakultách
20. Návrhy tém záverečných prác (MAIS)
21. Dôkazy o dlhodobej kontinuálnej výskumnej alebo umeleckej činnosti v problematike študijného programu na významnej medzinárodnej úrovni (Výročné správy univerzity, evidencia publikačnej činnosti SZU)
22. Zoznam osôb zabezpečujúcich študijný program (MAIS)
23. Charakteristiky učiteľov, ktorí vedú záverečné práce (MAIS)
24. Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností SAAVŠ (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
25. Hodnotenia učiteľov
26. Opisy študijných programov (MAIS)
27. Informačné listy predmetov (MAIS)
28. Správy o priebežnom a periodickom hodnotení študijných programov
29. Pravidlá uvádzania nových zamestnancov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
30. Pravidlá zriaďovania odborových komisií doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
31. ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV VYSOKÝCH ŠKÔL

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)