Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 2. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov (článok 3, Štandardy SAAVŠ)

SZU má formalizované štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov. Sú stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného programu.

Dôkazy, dokumenty:

1. VP č. 8/2021 – vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo
2. VP č. 9/2021- Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
2.1. Príloha 1 – Žiadosť o posudzovanie študijného programu Radou kvality SZU
2.2. Príloha 2 – Žiadosť o posudzovanie habilitačného konania a inauguračného konania
2.3. Príloha 3 – Správa o plnení štandardov a kritérií študijného programu
2.4. Príloha 4 – Správa o plnení štandardov a kritérií habilitačného a inauguračného konania
2.5. Príloha 5 – Uznesenie Rady kvality SZU  k študijnému programu
2.6. Príloha 6 – Uznesenie Rady kvality SZU k habilitačnému konaniu a inauguračnému konaniu
2.7. Príloha 7 – Rozhodnutie o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program
2.8. Príloha 8 – Rozhodnutie o udelení oprávnenia uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
3. Smernica č. 1/2022 – O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
4. Programové rady jednotlivých študijných programov
4.1 Zoznam programových rád FOaZOŠ
4.2 Zoznam programových rád FVZ
4.3 Zoznam programových rád LF
4.4 Zoznam programových rád FZ BB
5. Rady kvality fakúlt

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)