Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 9. Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov (článok 10, Štandardy SAAVŠ)

Študijné programy sú priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do vnútorného systému sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.

Dôkazy a dokumenty:

1. VP č. 2/2022 – Vnútorný predpis, ktorým sa upravujú pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
2. VP č. 20/2022 – Organizácia hodnotenia kvality vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave zainteresovanými stranami
3. Rada pre VSZK SZU
4. Rokovací poriadok Rady pre VSZK SZU
5. Uznesenia Rady pre VSZK SZU
6. Periodické hodnotiace správy
7. Vnútorné hodnotiace správy študijných programov
8. Zápisnice z prerokovaní správ hodnotení študijných programov a prijímania súvisiacich opatrení na ich zlepšenie (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)
9. Spätná väzba od zainteresovaných strán (SharePoint – centrálne úložisko vnútorného systému)

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)