Centrum pre podporu vnútorného systému kvality

Centrum pre podporu VSK zabezpečuje súlad vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v nasledujúcej štruktúre a preukazuje dôkazy súladu vnútorného systému SZU so štandardmi pre vnútorný systém SAAVŠ:

 1. Politiky na zabezpečovanie kvality (článok 2, Štandardy SAAVŠ)

Vnútorný systém kvality je zameraný na napĺňanie poslania univerzity a jej strategických cieľov definovaných v dlhodobom zámere SZU a na tento účel má stanovené politiky, štruktúry a procesy, ktoré sú definované v hlavnom vnútornom predpise s názvom Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. SZU má vytvorené štruktúry koherentného vnútorného systému kvality pre celú inštitúciu.

Dôkazy, dokumenty:

JUDr. Janka Al Henami

riaditeľka Centra pre podporu vnútorného systému kvality
tajomníčka Rady pre VSZK SZU
+421 2 59 370 428
janka.alhenami@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

prorektorka pre zabezpečovanie vnútorného systému
predsedníčka Rady pre VSZK SZU
koordinátorka pre konzultácie so SAAVŠ
+421 2 59 374 451
zuzana.slezakova@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk

Jakub Králik, MBA

odborný referent
+421 2 59 370 428
jakub.kralik@szu.sk
radakvalityszu@szu.sk
centrumkvality@szu.sk

Mgr. Zuzana Haladová

riaditeľka kancelárie rektora
+421 2 59 370 278
zuzana.haladova@szu.sk

Aktualizované 1.2.2024 (Jakub Králik, MBA)