ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 4.12.2023 – 8.12.2023 – 2.sústredenie, Miesto konania: FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici Učebňa: B205

.. PROGRAM

Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 11.12.2023 – 15.12.2023, Miesto konania: FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici B205

.. PROGRAM

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave okrem pregraduálneho štúdia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Nariadenia vlády SR č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Kontakt:

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova(zavináč)szu.sk

Tatiana Nemcová, referentka študijného oddelenia
Tel.: +421 48 32 48 021
e-mail: tatiana.nemcova(zavináč)szu.sk

Kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať do 30.05.2023 na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Poznámka k žiadosti o zaradenie

Príloha č.1 – notárom overené kópie o vzdelaní – chronologicky (od vysvedčenia o maturitnej skúške po doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku ku každému diplomu).

Príloha č.2 – Potvrdenie zamestnávateľa – vyžadujeme, ak v žiadosti o zaradenie nebude vyplnená rubrika 2 – Meno, podpis a pečiatka zamestnávateľa, čo už v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z. nie je povinné.

Aktualizované 27.11.2023 (Bc. Martin Hríbik)