ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave poskytuje okrem pregraduálneho štúdia aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, o stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Časovo – tematický plán v špecializačnom odbore: OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH; BLOK – CHIRURGIA od 22. 4 2024 do 26.4.2024

.. VIAC INFORMÁCIÍ

 

Korešpondenčná adresa:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Kontakt:

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH, prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova(zavináč)szu.sk

Tatiana Nemcová, referentka študijného oddelenia
Tel.: +421 48 32 48 021
e-mail: tatiana.nemcova(zavináč)szu.sk

Kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať do 31.5.2024 na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Aktualizované 8.4.2024 (Bc. Martin Hríbik)