POSLANIE A ČINNOSŤ FAKULTY

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijnom programe fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

 • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou,
 • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve,
 • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

Fakulta akceptuje vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.

Fakulta získala v roku 2018 akreditáciu a reakreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra a fyzioterapeut v nasledovných špecializačných odboroch:

 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Fyzioterapia v telovýchove a športe

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.
V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí. Medzinárodná spolupráca je realizovaná predovšetkým prostredníctvom programov ERAZMUS a ERAZMUS plus, ako aj na základe dohôd o spolupráci s Liaoningskou univerzitou TČM v Shenyangu – ČĽR a PT Akademie v Tűbingene.

VEDENIE FAKULTY

Frcova_Beata

doc. PhDr. Bc. Beáta FRČOVÁ, PhD., MPH – dekanka

doc. PhDr. Mgr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD., MPH
prodekanka pre pedagogickú činnosť a predsedníčka Rady kvality FZ SZU

PhDr. Daniel GURÍN, Ph.D., MPH
prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Mgr. Irena SUCHÁR GALÁDOVÁ, MBA
tajomníčka fakulty

Rada kvality

 • Zápisnice 2024:
  • Zápisnica č.1 [PDF]
 • Zápisnice 2023:
  • Zápisnica č.1 [PDF], Zápisnica č.2 [PDF], Zápisnica č.3 [PDF], Zápisnica č.4 [PDF], Zápisnica č.5 [PDF], Zápisnica č.6 [PDF]

HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU

Vedecká rada

Disciplinárna komisia

 • PhDr. Elena Janiczeková, PhD.,  predsedníčka
 • PhDr. Mgr. Bc. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD.
 • Radovan Čertík – študent (ošetrovateľstvo)
 • Ľubomíra Palárcová – študentka (laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve)
 • Šimon Šimko – študent (fyzioterapia)
 • Kristína Staníková – študentka (urgentná zdravotná starostlivosť)

Kolégium dekana

 • doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
  dekanka fakulty
 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH
  prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH
  prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, vedúci Katedry fyzioterapie
 • Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA
  tajomníčka fakulty, poverená vedením Katedry spoločných disciplín
 • PhDr. Mgr. Bc. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
  vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
  vedúca Katedry ošetrovateľstva
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD.
  poverená vedením Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Etická komisia

 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH – predsedníčka
 • PhDr. Mgr. Bc. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – podpredsedníčka
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH – tajomník
 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • Mgr. Vladimír Tancík
 • PhDr. Monika Trnovcová
 • Bc. Valéria Šúrová

Webová rada

 • Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA
 • PhDr. Mgr. Bc. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
 • PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 • Ing. Katarína Michalcová, PhD.
 • Mgr. Marcel Sekereš

Aktualizované 24.4.2024