Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.1.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborVerejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práceÚloha hyperbarickej oxygenoterapie v terciárnej prevencii a jej prínos z pohľadu verejného zdravotníctva
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov
Oponentské posudkyOP1OP2OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.9.2022
9:30 habilitačná prednáška
10:00 hod. obhajoba
Aula Rektora, Slovenská zdravotnícka univerzita,2. poschodie , Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 29.09.2022.