Poliklinika

O poliklinike

Poliklinika SZU je zdravotníckym zariadením poskytujúcim vybrané špecializované ambulantné a laboratórne liečebno-preventívne služby. Zariadenie vzniklo ako nástupca ambulantnej časti Ústavu preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM), ktorý bol v septembri roku 2003 zlúčený so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU). Štatút polikliniky získalo pracovisko v roku 2005. 

Poliklinika začala poskytovať zdravotnú starostlivosť na špecializovaných ambulanciách v odboroch: vnútorné lekárstvo, kardiológia, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, klinická imunológia a alergológia, klinická farmakológia a logopédia. Súčasťou polikliniky sú aj ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a zubného lekárstva (stomatológie). V rámci rozšírenia stomatologickej starostlivosti na poliklinike je zriadený tiež odbor čeľustnej ortopédie vrátane rtg diagnostiky celého horného a dolného zuboradia (OPG) na počkanie. Stomatologická starostlivosť je úzko spätá s praktickou prípravou mladých kádrov pre ich budúce povolanie. 

Diagnostiku odborných ambulancii podporujú laboratóriá a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, kde sú našim pacientom okrem základných laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická biochémia, laboratórna imunológia, mikrobiológia poskytnuté špeciálne služby, a to: meranie hustoty kostí (osteodenzitometria), funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria), vyšetrenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu (FeNO), USG brucha (abdominálna ultrasonografia), USG pečene (tranzientná fibro-elastografia), echokardiografia (ECHOkg), monitorovanie činnosti srdca (Ekg-Holter) a monitorovanie krvného tlaku (tlakový Holter).  

Výsledky laboratórnych a špeciálnych pomocných vyšetrení potom analyzujú špecialisti v príslušných odboroch a poskytujú pacientom nadštandardnú diagnostiku. Súčasťou polikliniky sú aj služby poskytované národnými referenčnými centrami, ktoré sú vo svojej oblasti jedinečné a poskytujú vysokošpecializované diagnostické služby pri diagnózach spojených s vírusovými infekciami pečene (hepatitidy A – E), HIV/AIDS, priónovými infekciami (Creutzfeldtova-Jakobova choroba, známa ako choroba šialených kráv).   

V ambulanciách a v laboratóriách pracujú lekári, ktorí sú významní špecialisti v svojich odboroch a podieľajú sa na riešení významných svetových a európskych projektov v oblasti zdravotného výskumu. Tieto najnovšie vedecké poznatky tak môžu uplatňovať pri diagnostike a liečbe našich pacientov. Poskytovanie nielen štandardných, ale aj jedinečných služieb je dané postavením Polikliniky SZU v celej štruktúre Slovenskej zdravotníckej univerzity, a tak sa pracovníci polikliniky významnou mierou podieľajú na príprave a výchove nielen lekárov, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. 

Pracovné zaangažovanie pracovníkov polikliniky vo vedecko-výskumnej práci a v príprave budúcich medicínskych kádrov poskytuje záruku toho,  že títo vysoko erudovaní špecialisti, ktorí na poliklinike poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť, zabezpečia maximálnu spokojnosť a splnenie očakávaní pacientov nielen v oblasti diagnostiky a liečby, ale aj v oblasti prevencie a kvalifikovanej edukácie svojich pacientov.