Veda a výskum

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00 hod.

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumné projekty, ktoré riešia pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

 • Znovu hroziace patogénny – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany
 • Toxicita mikroskopických húb z vnútorného prostredia budov
 • Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych bakteriálnych kmeňov ako základ pre prevenciu infekcii v zdravotníckych zariadeniach
 • Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene očkovania proti detskej obrne
 • International Institute for Rural and Environmental Health
 • Building Health Professional Capacity to Address Childrenś Environmental Health
 • Minority research training in environmental sciences
 • Mobility of students and teachers under ERASMUS/SOCRATES program
 • Projekt EU „European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)“, doba riešenia: 2017-2021
 • Projekt NIH USA „Human Immunotoxicity of Developmental PCB Exposure“; doba riešenia: 2019-2023

Študentská vedecká odborná činnosť

Profesorov vymenúva prezident republiky.

Právne predpisy a dokumenty:

 1. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
 2. Smernica 2- 2021- o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov
 3. VP č.3/2022 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave