NRC pre prevenciu HIV/AIDS

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.
poverená vedúca NRC

tel: 0948 981 842
e-mail: maria.borsanyiova@szu.sk

NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave ponúka bezplatné (aj anonymné) testovanie infekcie HIV  spojené s poradenstvom. Odbery sa vykonávajú: každý pondelok od 9:00 do 12:00 (prípadné zmeny sú priebežne aktualizované na webovej stránke centra). Výsledky sú dostupné do týždňa od odberu. NRC poskytuje bezplatné vyšetrenia krvi z preventívnych dôvodov (vrátane anonymného).

Spolupracovníci:

 • RNDr. Monika Hábeková, PhD. – zástupca vedúcej NRC
 • RNDr. Mária Takáčová, PhD.
 • RNDr. Tatiana Drobková
 • Ing. Alexandra Kovářová, PhD.

tel: Laboratórium NRC HIV AIDS:
+421 948 982 072

Charakteristika centra:

Dátum zriaďovacieho dekrétu: 15.10.1994, 3359/94-A/1
Osvedčenie o akreditácii: č. M 006, SNAS, 30.6.2021

Externá kontrola práce NRC:

 • Program MPEP (CDC v Atlante):
  • od 07/1997 v oblasti sérologickej diagnostiky infekcie HIV/AIDS (ELISA a Western Blot)
  • od 01/2003 v oblasti používanie rýchlotestov
 • Program QCMD (Glasgow)
  • od r. 2007 – v oblasti molekulárnej diagnostiky (testovanie rezistencie HIV na ART)
  • od r. 2012 – testovanie vírusovej záťaže
 • Program RIQAS
  • od r. 2012 – v oblasti sérologickej diagnostiky infekcie HIV

Činnosť a zameranie NRC:

 • základná diagnostika infekcie HIV pre potreby ambulancie NRC
 • telefonická a elektronická Linka dôvery, pred- a potestové poradenstvo
 • konfirmácie HIV-reaktívnych vzoriek s celoslovenskou pôsobnosťou
 • diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod)
 • diagnostika novorodencov HIV-infikovaných matiek
 • sledovanie laboratórnych prognostických markerov u HIV-infikovaných pacientov (vyšetrovanie vírusovej záťaže, rezistencie HIV, tropizmu HIV)
 • spolupráca s WHO i. medzinárodnými organizáciami
 • spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami v prevencii HIV/AIDS
 • zber epidemiologických údajov o infekcii HIV/AIDS v SR
 • štúdie surveillance infekcie HIV/AIDS vo vybraných skupinách ľudí
 • vedecko-výskumná činnosť (účasť na nár. a medzinárodných projektoch
 • pedagogická činnosť (účasť na pre- a postgraduálnom štúdiu)
 • metodické vedenie terénnych laboratórií v oblasti diagnostiky infekcie HIV
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Nár. programu prevencie HIV/AIDS v SR

Dokumenty:

Domáce projekty:

 • Prevalencia infekcie HIV u homo/bisexuálne orientovaných mužov vo vzťahu k ich  sexuálnemu správaniu /1996-2002/
  vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.
  Financujúca agentúra: MZSR
 • Štúdium prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS
  vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.
  Financujúca agentúra: MZSR
  Výška dotácie SZU: 1 2000 000 Sk, celková finančná čiastka: 4 000 000 Sk

Domáce projekty:

 • BORDERNET – HIV/AIDS and STI-Prevention, Diagnostics and Therapy along the old   and new EU-Borders : 01/2005 – 01/2008
  riešiteľ: Elfriede Steffan,SPI Forschung, Berlin
  koordinátor za SR: RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: EU-Programme „Public Health“, DG Health and Consumer Protection
 • EUROSUPPORT V: Improving the sexual and reproductive health of persons living with HIV (PLWH)  /01/2005 – 01/2008/
  riešiteľ: Christaina Noestlinger, Inst of Tropical Medicine
  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: 6.rámcový program
 • SIALON I – Capacity building in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/
  riešiteľ: Massimo Mirandola, Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia
  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
  financujúca agentúra: 6.rámcový program
 • EuropeHIVResistance /2007-2010/
  riešiteľ: Charles Boucher, UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht
  Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.
 • SIALON I –  Capacity  building in HIV/syphilis prevalence estimation non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-9/
  Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto
  Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava
 • EUROSUPPORT  VI  – Developing a training and resource tool for  improving the sexual and  reproductive health of people living with HIV /2010-12/
  koordinátor: Christaina Noestlinger, Ph.D., Inst of Tropical Medicine
  nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava
 • SIALON II – CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/
  Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto
  Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava
 • Joint action – Improving HIV prevention in Europe /2013-2016/
  koordinátor: Mathias Wentzlaff-Eggebert Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, German Federal Centre for Health Education)
  Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava
 • Integrate – Joint action on integrating prevention, testing and linkage of care strategies across HIV , viral hepatitis, TBs and other STIs in Europe /2017-2020/
  Koordinátor: REGION HOVEDSTADEN, DENMARK, KONGENS VÆNGE 2, 3400 HILLERØD
  Nár. koordinátor za SR: Danica Valkovičová Staneková, SZU, Bratislava

Aktualizované 12.6.2024 (RNDr. Monika Hábeková, PhD.)