ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Záverečné práce na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave musia byť vypracované v súlade s vnútornými predpismi univerzity a  všeobecne platnými predpismi.

Podľa Smernice rektora SZU č. 5/2019 zo dňa 1. 10. 2019, čl. 7 je potrebné dodržať princípy etiky výskumu. V prípade, že študent vo svojej záverečnej práci použije údaje o fyzických osobách (pacienti, dobrovoľníci a pod.) je povinnou súčasťou záverečnej práce „Prehlásenie o etike výskumu“ a kópia rozhodnutia Etickej komisie SZU, ak to vedúci záverečnej práce považuje za potrebné.

Údaje o pracovisku, na ktorom bola realizovaná empirická časť práce, je možné v práci použiť, len ak pracovisko dalo písomný súhlas s ich zverejnením.

ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

 • Študent sa prostredníctvom MAIS prihlási na tému záverečnej práce.
 • Vedúci pracoviska v MAIS schváli študentovi školiteľa a oponenta, skontroluje úplnosť zadania práce a schváli priradenie študenta na záverečnú prácu.
 • Študent si z MAIS vytlačí prihlášku na záverečnú prácu, podpíše ju a odovzdá na študijné oddelenie fakulty a to v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka.
 • Vedúci pracoviska odovzdá študentovi podpísané zadanie záverečnej práce.
 • Študent vypracuje záverečnú prácu v písomnej a v elektronickej podobe.
 • Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS a súčasne vytlačí licenčnú zmluvu (2x).
 • Študent  na študijné oddelenie fakulty odovzdá v termíne určenom harmonogramom akademického roka:
  – dve vyhotovenia záverečnej práce v čiernej pevnej väzbe – každá záverečná práca obsahuje zadanie s podpisom vedúceho pracoviska zviazané na začiatku práce,
  – dve vyplnené a študentom podpísané licenčné zmluvy alebo čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (to študent odovzdá
  len v prípade jej publikovania).
 • Študijné oddelenie fakulty dve vyhotovenia záverečnej práce zaeviduje.
 • Školiteľ a oponent vložia svoje posudky do MAIS a vygenerujú ich do PDF formátu.

Záverečné práce (bakalárske a diplomové) sa odovzdávajú nasledovne:.

Študent:

 • podľa Študijného poriadku SZU (čl. 24, ods. 5) zadáva prácu do centrálneho registra záverečných prác (vkladá do MAIS-u) školiteľom schválenú a odsúhlasenú prácu v PDF formáte (v štandardnom, BEZ ZABEZPEČENIA proti tlači, ukladaniu a kopírovaniu) najneskôr marca príslušného akademického roku (AR) a odovzdáva na študijnom oddelení fakulty v stanovenom termíne do 6. 4. AR 2x vytlačenú záverečnú prácu v pevnej väzbe príslušnej študijnej referentke.

Práce vložené do systému po 31.3.2023 budú zaradené na náhradný termín štátnych skúšok v akad. roku 2023/2024, t.j. máj 2024.

Návod k UIS je dostupný všetkým študentom odovzdávajúcim záverečnú prácu na SZU stránke, sekcia návody k UIS časť Evidencia záverečných prác. Prihlasovanie do systému evidencie záverečných prác na SZU je prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré boli vytvorené pre študenta v akademickom informačnom systéme MAIS. Pri vkladaní elektronickej záverečnej práce sa vytvára  potvrdenie o vložení záverečnej práce do evidencie záverečných prác, ktoré je súčasťou licenčnej zmluvy.

Práce v stave „označené pre export“ a s uloženou licenčnou zmluvou sú exportované zo systému evidencie záverečných prác SZU do CRZP a výsledok kontroly originality (protokol o kontrole originality) je dostupný cca do 48 hodín. Upozorňujeme študentov na povinnosť dodržať termíny.

Školiteľ:

označí v systéme MAIS odoslanie záverečnej práce do CRZP a po doručení „Protokolu o kontrole originality“ vypracuje v systéme MAIS posudok školiteľa záverečnej práce.

 

Študent je povinný doručiť na príslušné študijné referáty fakulty do 28. apríla AR:

 • podpísanú prihlášku na štátnu skúšku,
 • protokol o kontrole originality záverečnej práce,
 • licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce,
 • posudok školiteľa záverečnej práce a (1x posudok školiteľa zo systému evidencie záverečných prác – riadne vyplnený, vytlačený a podpísaný školiteľom),
 • potvrdenie o odovzdaných súboroch.

S posudkom školiteľa a oponenta záverečnej práce sa môže študent oboznámiť v systéme MAIS. Podľa Študijného poriadku SZU čl. 24, ods. 14) študent má právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce aj v prípade, že hodnotenie v posudku školiteľa alebo oponenta záverečnej práce je Fx (1 posudok je Fx). Študent nemá právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce v prípade, že hodnotenie v posudku školiteľa aj oponenta záverečnej práce je Fx. Definitívne hodnotenie záverečnej práce určí skúšobná komisia pre štátne skúšky na základe protokolu o kontrole originality záverečnej práce, posudku školiteľa, posudku oponenta a na základe obhajoby záverečnej práce.

 

Ak aj napriek obhajobe je výsledok hodnotenia záverečnej práce „Fx“ (výsledok obhajoby záverečnej práce), študent musí prácu prepracovať a má právo požiadať o opravný termín štátnej skúšky.

Ak je záverečná práca školiteľom a aj oponentom hodnotená „Fx“ (oba posudky Fx), študent nemá právo pristúpiť k obhajobe záverečnej práce.