IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY

Imatrikulácia je oficiálnym privítaním študentov 1. ročníka na univerzite.

Imatrikulácie študentov patrí medzi  slávnostný akademický obrad, ktorý organizuje fakulta pre študentov prvého ročníka štúdia v prvých týždňoch výučby schváleného harmonogramu na zimný semester príslušného akademického roka.

Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity za prítomnosti vedenia fakulty, vedenia univerzity, vedúcich pracovísk, študijných poradcov a študentov prvého ročníka

Súčasťou obradu je slávnostné zloženie akademického sľubu študenta a odovzdanie imatrikulačného listu študentom. Prevzatím imatrikulačného listu sa študenti stávajú riadnymi študentmi Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Imatrikulačný sľub

„Sľubujeme, že si budeme čestne plniť všetky občianske a študijné povinnosti. Budeme sa správať a konať tak, aby sme vždy a za každých okolností dodržiavali zásady akademickej etiky a integrity a aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok. Vynasnažíme sa svojim prístupom a konaním šíriť dobré meno našej Alma mater – Slovenskej zdravotníckej univerzity“.