Usmernenie SZU pre akademický rok 2021/2022 – aktualizované znenie

SEMAFOR SZU vychádza z platného Covid automatu.Cieľom SEMAFOR SZU je poskytnúť včasné varovanie tak, aby bolo možné podniknúť potrebné preventívne kroky na zabránenie šírenia nákazy medzi študentami a pedagógmi a udržať bezpečné prostredie a prezenčnú výučbu vrátane praktickej po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje preto základné prevádzkové podmienky, vrátane špecifík dodržiavania…

Details

Oznam o študijných odboroch v sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Vážení študenti, v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá určuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a taktiež určuje ich opisy, Vám oznamujem, že: študijný odbor Pôrodná asistencia je v Sústave študijných…

Details

Usmernenie k priebehu výučby na FOaZOŠ SZU v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 od 27.9. 2021 – COVID SEMAFOR SZU

Vážení pedagógovia,Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia krízového tímu SZU v Bratislave výučba na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave bude pokračovať s účinnosťou od 27. 9. 2021 v režme O – T – P (očkovaní – testovaní – prekonali COVID) až do odvolania. Podľa COVID SEMAFORU SZU…

Details

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods.…

Details

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. v Dvorane slávy SLS

21.septembra 2021 bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., patrí medzi významné osobnosti československej a  slovenskej pediatrie. O jeho bohatej činnosti svedčí celý rad odborných aktivít, ktoré sa odvíjali od jeho pôsobenia na detskom oddelení v KUNZ- e v Banskej Bystrici, pričom pôsobil aj ako…

Details

Plzenský pohár záchranárov 2021

V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Plzenský pohár záchranárov 2021“ určenej pre študentov vysokých škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských vysokých škôl. Jeden z dvoch slovenských tímov tvorili Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin Graňák – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia urgentnej zdravotnej starostlivosti…

Details

Slávnostný príhovor rektora SZU k otvoreniu Akademického roka 2021/2022

Vážení študenti, milí kolegovia dovoľte mi na úvod privítať na pôde našej univerzity v prvom rade študentov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli pre svoje štúdium na pôde jednej z našich štyroch fakúlt. Zároveň by som rád opätovne vyslovil poďakovanie všetkým pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a ostatným zamestnancom za to, že bravúrne zvládli aj to najťažšie pandemické…

Details

83rd All-Ukrainian Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists

Dear Colleagues! Students Scientific Society named after professor M.D. Dovgyallo of Donetsk National Medical University (Lyman, Ukraine) invites you to take part in the 83rd All-Ukrainian Scientific Medical Congress of Students and Young Scientists “Medicine of the XXI Century” (with international participation) on November 18 – 19, 2021.Participation form – remote (virtual) participation, abstracts are…

Details

Rektor SZU si prevzal pamätnú medailu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa rozhodla v tomto roku udeliť pamätnú medailu sv. Alžbety prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity. Medailu, ako prejav vďaky a úcty k Slovenskej zdravotníckej univerzite, odovzdal rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH. Toto…

Details