I. interná klinika LF SZU a UNB

Pracovisko: Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava, – 3. poschodie, B

Termíny skúšok sú uvedené v dokumentoch, o.i. aj v spodnej časti  tzv. Viac info.

Termíny kurzov a iných povinných vzdelávacích aktivít vyšpecifikujete cez plán aktivít ďalšieho vzdelávania, alebo v príslušných doleuvedených dokumentoch.

Na povinné vzdelávacie aktivity sa lekári zaradení do špecializácie vnútorné lekárstvo hlásia bez vyzvania, v súlade s postupnosťou uvedenou v časti Organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO.

Termín doručenia prihlášok na overenie vedomostí po ukončení spoločného internistického kmeňa spolu s povinnými prílohami (po starom postupová skúška) na jarný  termín – najneskôr do 15.3.2024. Miesto doručenia – I. interná klinika SZU a UNB. Poučenie  viď. dokumenty nižšie.

Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa sa bude konať v letnom semestri v termíne 15.4.2024 – 26.4.2024. Navrhnuté termíny na Overenie vedomostí zo spoločného internistického kmeňa (po starom tzv. postupová skúška) 14.5.2024 – 16.5.2024.

Zobraziť všetky vzdelávacie aktivity

doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
prednosta kliniky

e-mail:

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
primár

e-mail:

I. interná klinika SZU a UNB, je klinickou základňou pre pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie vo vnútornom lekárstve na LF SZU. Je pracoviskom pre výučbu Vnútorného lekárstva vo Všeobecnom lekárstve (v SJ) a General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubnom lekárstve na LF SZU (v SJ).

Inštruktorky:

Úradné hodiny:

 • pregraduál – PONDELOK a ŠTVRTOK 10:00 – 12:00 h.
 • postgraduál – STREDA 10:00 – 12:00 h.  

Členovia pedagogického útvaru:

 • doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH,  odborné zameraie: nefróg, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, organizácia a riadenie v zdravotníctve
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., odborné zameranie: internista
 • doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD., odborné zameranie  internista
 • MUDr. Adriana Gregušová, PhD., odborné zameranie: internista
 • MUDr. Andrej Karaman, PhD., odborné zameranie: internista
 • MUDr. Viera Smetanová, PhD., odborné zameranie: internista
 • MUDr. Ľudmila Trejbalová, odborné zameranie: endokrinológ

Na klinike sa uskutočňuje:

 • pregraduálne vzdelávanie študentov LF SZU: v odbore Všeobecné lekárstvo, General Medicine a Zubné lekárstvo
 • postgraduálne vzdelávanie lekárov – špecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe:
  • VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO, odborný garant doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD.
  • NEFROLÓGIA, vedúci odboru doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, odborný garant doc. MUDr. Adrián Okša, PhD.
  • HEPATOLÓGIA, odborný garant doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
 • certifikovaná CPČ abdominálnej USG pre dospelých, odborný garant doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
 • postgraduálne doktorandské štúdium v odbore vnútorné lekárstvo

Katedra endokrinológie má sídlo: OÚSA, Heydukova 10, BA – Staré Mesto, prednosta kliniky a odborný garant doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Pregraduálne štúdium – pre študentov LF SZU Všeobecného lekárstva, General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubného lekárstva

Pregraduálne štúdium vo Vnútornom lekárstve (3.- 6.ročník LF SZU) je realizované v zimnom a letnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. V 6. ročníku je výučba vo forme tzv. blokovej stáže, štúdium sa ukončí štátnou záverečnou skúškou. Nástup na stáže je uvedený v rozvrhu.

Stáž študentov plnom rozsahu a podľa aktuálneho rozvrhu sú povinné.

Absolvovanie všetkých stáží je podmienkou pre udelenie priebežného hodnotenia, resp. pripustenia ku skúške. Skúšky sa konajú v termínoch uvedených v MAISe. Na skúšku sa študent prihlasuje povinne cez MAIS. Ďalšie podmienky oznámi prednášajúci na prvej prednáške.

Postgraduálne, špecializačné štúdium - základné informácie o špecializačnom štúdiu

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD., odborný garant pre postgraduálne vzdelávanie špecializačného štúdia vo vnútornom lekárstve, nada.rozumykova@szu.sk

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, kde praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov.

Na spoločný internistický kmeň nadväzuje špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve s odporúčanou dĺžkou trvania 36 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je aj obhajoba písomnej práce.

Praktická časť výučby prebieha formou práce na oddelení I. internej kliniky LF SZU a UNB. Zahŕňa odoberanie anamnézy, stanovenie diagnózy, liečbu a stanovovanie prognózy vývoja choroby. Časť pobytu na klinike sa realizuje na oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti pod vedením špecialistu. Súčasťou prípravy sú aj priebežné konzultácie k písomnej špecializačnej práci a zintenzívnenie výučby v oblasti zobrazovacích metódach a  samostatnej klinickej práce. Praktická výučba je doplnená pravidelnými teoretickými vstupmi formou seminárov v  kontexte najnovších odporúčaní.

Organizácia ďalšieho vzdelávania v odbore VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky sú nasledovné:

1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru

2. krok – kontakt s I. internou klinikou SZU a UNB – telefonicky, e-mailom alebo osobne

3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR, klik na link: Špecializačný študijný program VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

4. krok – 1x ročne v 1. aj v 2. roku štúdia absolvovať povinne 1- dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných vedomostí a praktických zručností.

5. krok – po ukončení 2. roku štúdia absolvovať povinný 2-týždňový kurz pred ukončením spoločného internistického kmeňa  (KŠŠ).

6. krok – absolvovať Overenie vedomostí  po ukončení spoločného internistického kmeňa

7. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinne 1-dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a 2-týždňové školiace miesto na I. internej klinike SZU a UNB.

8. krok – v 4. roku opäť absolvovať 1-dňový kontrolný deň (KDŠŠ) za účelom kontroly plnenia študijného programu a 2-týždňové školiace miesto (ŠMŠŠ) na I. internej klinike SZU. Požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce.

9. krok – v 5. roku opäť absolvovať 1-dňový kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu a kurz pred špecializačnou skúškou.

10. krok – po ukončení 5. roku absolvovať špecializačnú skúšku (poučenie nájdete nižšie v časti viac info). Po splnení všetkých predpísaných aktivít  a v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku spolu s Indexom odbornosti a Záznamníkom zdravotných výkonov na študijné oddelenie LF SZU. V dostatočnom predstihu (minimálne 14 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na I. Internú kliniku SZU a UNB  špecializačnú prácu podľa schválenej témy, odkonzultovanú s prideleným školiteľom. Informácie o náležitostiach záverečných prác (klik na link):

NEFROLÓGIA

 • doc. MUDr. Adrián Okša, CSc. odborný garant pre špecializačné štúdium v nefrológii
 • doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

ABDOMINÁLNA ULTRASONOGRAFIA U DOSPELÝCH

 • doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
  odborný garant pre certifikačný študijný program Abdominálna ultrasonografia u dospelých
  e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk

Certifikačná príprava trvá 18 mesiacov. Nadväzuje na:

1. špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo alebo v inom internistickom špecializačnom odbore, ktorého súčasťou je spoločný internistický kmeň
2. špecializáciu v odbore chirurgia, gastroenterologická chirurgia alebo gynekológia a pôrodníctvo.
Súčasťou certifikačnej prípravy je aj absolvovanie povinného 2-týždňového školiaceho miesta na I. internej klinike D. Diešku LF SZU, NsP akad. L. Dérera, UN Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava.
Certifikačná príprava sa ukončí certifikačnou skúškou pred komisiou.
(Minimálny štandard pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých)

Dokumenty

Aktualizované 7.3.2024 (Renata Eliášová)