Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava 825 56 (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD, MBA
vedúci útvaru

e-mail: zuzana.rennerova(zavináč)szu.sk
Tel. +421 2 59 371 791

 

Garant štúdia: MUDr. Branko Takáč, PhD.

Vítame Vás na stránke Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie . Na tejto stránke nájdete informácie o našej klinike, štruktúre, náplni práce, ako aj informácie týkajúce sa postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore detská pneumológia a ftizeológia

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH  je jedinečným pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Klinika je súčasťou NÚDCH ako detašované pracovisko umiestnené v Podunajských Biskupiciach. Pracovisko diagnostikuje a lieči akútne a chronické ochorenia respiračného systému u detí, vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch detských centier cystickej fibrózy na Slovensku. Poskytuje komplexnú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, pneumologickú starostlivosť  o deti so svalovými dystrofiami, vrátane neinvazívnej pľúcnej ventilácie. Súčasťou kliniky je pracovisko funkčnej diagnostiky, ako aj spánkové laboratórium a bronchologické pracovisko,  ktoré zabezpečuje bronchoskopie v spolupráci s detskou ORL klinikou. Súčasťou kliniky je aj pracovisko klinickej imunológie a alergológie.

Klinika sa zapája tiež do výskumných projektov, publikačnej a prednáškovej činnosti. Zamestanci kliniky pravidelne publikujú v slovenských aj zahraničných časopisoch, aktívne sa zúčastňujú slovenských aj medzinárodných kongresov.

Pracovníci katedry:

Odborní asistenti:

  • MUDr. Miroslav Repko, PhD.
  • doc. MUDr. Vladimír Pohanka PhD., MPH, FCCP

Asistenti:

  • MUDr. Nina Bližnáková

Ďalší pracovníci kliniky podieľajúci sa na pregraduálnej a postgraduálnej výučbe:

  • MUDr. Iveta Neuschlová
  • MUDr. Katarína Kadlicová
  • MUDr. Simona Mičietová
  • MUDr. Miloš Kuriačka
  • MUDr. Elena Perďochová
  • MUDr. Jana Štefančinová

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Na klinike prebieha pregraduálna výučba s rámci výučby pediatrie na Klinike detí a dorastu A. Getlíka LFSZU a UNB. Podrobnejšie informácie sú uvedené na  stránke tejto kliniky.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Od školského roku 2018/2019 po opätovnom získaní  akreditácie na klinike prebieha aj postgraduálna príprava v špecializačnom odbore Detská pneumológia a ftizeológia. Špecializačný odbor detská pneumológia a ftizeológia je nadstavbový odbor, ktorá nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria. Štúdium trvá 36 mesiacov. Ak sa záujemca rozhodne o štúdium v odbore detská pneumológia a ftizeológia je potrebné požiadať SZU o zaradenie do odboru. Následne je potrebné kontaktovať vedenie kliniky – MUDr. Z. Rennerová, e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

Výučba prebieha v súlade s minimálnym štandardom pre špecializačný odbor Detská pneumológia a ftizeológia.

Počas 3 ročného štúdia je povinné 1x ročne absolvovať 1 dňový tzv. kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu (kontrola záznamníka, indexu), kontroly nadobudnutých  teoretických znalostí a praktických zručností, konzultácie témy atestačnej práce.

V 2.alebo 3 roku štúdia je povinné absolvovanie 4 mesačného školiaceho pobytu (školiace miesto) na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie. V 3. roku štúdia je povinné absolvovanie týždňového kurzu pred špecializačnou skúškou. Ostatná prax prebieha na akreditovaných školiacich pracoviskách.

Dokumenty