Stretnutie na pôde Rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 12. júna 2024 navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Ing. Lenka Miháliková mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike a ďalších krajinách akreditácie (Omán, Tunisko, Jemen, Sudán, Líbya). S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a  prorektorom pre vedu a výskum  a styk so zahraničím…

Details

Ministerská konferencia EHEA v Tirane

V dňoch 29.-30. mája 2024 sa v albánskej Tirane konala ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Na tejto významnej konferencii sa zúčastnil aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v pozícii viceprezidenta SRK. Konferencia bola fokusovaná na niekoľko kľúčových tém (ehea2024tirana.al). Ide o ďalšiu konferenciu formujúcu európske…

Details

Letný metodický kurz

Na prelome mája a júna 2024 sme tak, ako každý rok, absolvovali letný metodický kurz pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia. Kurz bol zameraný nielen na zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, ale aj oboznámenie sa s metodikou vybraných plaveckých štýlov a záchrany topiaceho sa. Kúpalisko Margita-Ilona pri Leviciach bolo k dispozícii len nám, nakoľko…

Details

XV. VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

V dňoch 30.5.-1.6.2024 sa konal v Tatranskej Lomnici XV. Vakcinologický kongres. Z vedecko-pedagogických pracovníkov Lekárskej fakulty SZU vystúpil v bloku venovanom očkovaniu v špeciálnych situáciách doc. MUDr. Solovič, CSc. z NUTPCHaHCH V. Hágy s prednáškou „Tuberkulóza v čase post-covid pandémie vo svete a u nás“. Náš medzinárodne uznávaný expert v oblasti ftizeológie sa venoval aktuálnym epidemiologickým dátam, trendom a výzvam pri boji…

Details

Výročná konferencia celosvetovej ESTS (Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov)

Európska spoločnosť pre hrudných chirurgov (ESTS) je celosvetovým spoločenstvom viac ako 1 600 profesionálov z 91 krajín, ktorí sa venujú pokroku v oblasti hrudnej chirurgie. V roku  2019 Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB získala akreditáciu ESTS, vďaka čomu aktívne participuje v rámci ESTS spoločnosti. Každý rok sa najlepší hrudní chirurgovia stretávajú na výročnej európskej konferencii všeobecnej hrudnej chirurgie,…

Details

XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave

Dňa 23.apríla 2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave, ktorá sa konala pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Konferencia začala úvodným slovom pani dekanky a pokračovala prezentáciami jednotlivých príspevkov v 6 odborných sekciách (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyziologická a klinická výživa, fyzioterapia, rádiologická…

Details

ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 21.5.2024  sa konal na Partizánskej lúke prvý ročník Športového dňa ZO SOZZaSS pri SZU. Podujatia sa zúčastnili dvadsiati členovia odborovej organizácie. Účastníci rozdelení do dvoch družstiev (družstvo kpt. Morgana a kpt. Hennessy) súťažili v štafete zloženej zo šiestich športových disciplín. Po urputnom boji zvíťazilo družstvo kpt. Hennessy. Za športové výkony si všetci zaslúžili občerstvenie. Celé podujatie…

Details

Prednáška na medzinárodnej konferencii o zdravých budovách v Mikulove

V roku 2023 naša univerzita uzavrela memorandum o vedecko-technickej spolupráci s Výskumným ústavom stavebných hmôt (VÚSH), a. s. v Brne, ČR, ktorá bol iniciovaná mykologickým laboratóriom Ústavu mikrobiológie LF SZU. Obe pracoviská úspešne spolupracujú pri riešení problematiky vplyvu vnútorného prostredia budov na zdravie obyvateľov v praktickej rovine (aplikácia vedecko-výskumného grantu) i rovine edukačnej – školenie mikrobiologických pracovníkov VÚSH v mykologickom laboratóriu. Súčasťou…

Details

51. Májové hepatologické dni

Dekan Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a prodekan LF SZU pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skaldaný., PhD., na 51. Májových hepatologických dňoch na Štrbskom plese aktívne vystúpili s odbornými prednáškami. Kongres je najvýznamnejším podujatím v odbore hepatológia na Slovensku a má čo priniesť okrem hepatológov aj gastroenterológom, internistom, všeobecným lekárom, chirurgom a ďalším odbornostiam.…

Details