KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
Subkatedra intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Subkatedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve

Vedúca katedry:

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

Členovia katedry:

 • prof. PhDr. ZUZANA SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH

  Funkčné miesto: profesor
  Pracovné zaradenie: vedúca katedry, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijných programov v odbore ošetrovateľstvo, v magisterskom stupni vzdelávania a v doktorandskom stupni, spolugarant špecializačného štúdia Master of Public Health (MPH) pre povolanie sestra zabezpečované celouniverzitne Fakultou verejného zdravotníctva
  Kontakt: +421 2 59 370 450; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-401
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-401
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve, manažment kvality ošetrovateľských služieb, ošetrovateľský proces

 • doc. PhDr. HANA PADYŠÁKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: prodekanka pre pedagogickú činnosť, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, v bakalárskom stupni vzdelávania, vedúca Subkatedry ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  Kontakt: +421 2 59 370 840; e-mail:  meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 13:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-406
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-406
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v pediatrii, Výskum v ošetrovateľstve, Diplomový seminár

 • doc. PhDr. JARMILA KRISTOVÁ, PhD., MPH

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vedúca oddelenia vnútorného systému kvality a akreditácií, tajomníčka Akademického senátu SZU v Bratislave,
  Kontakt: +421 2 59 370 454;  e-mail:  meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: pondelok 7:30 – 8:30 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-491
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-491
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov komunikácia v ošetrovateľstve, manažment v ošetrovateľstve

 • PhDr. EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: prodekanka pre praktickú výučbu a klinickú prax, vedúca Subkatedry ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
  Kontakt: +421 2 59 370 282, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: streda 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-409
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-409
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v odboroch vnútorného lekárstva, výskum v ošetrovateľstve

 • PhDr. JANA ROTTKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: prodekanka pre ďalšie vzdelávanie, vedúca Subkatedry certifikovaných pracovných činnosti v ošetrovateľstve, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlvosť o dospelých
  Kontakt: +421 2 59 370 374 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-495
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 495
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 • PhDr. Bc. ZUZANA RYBÁROVÁ, PhD., MPH

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vedúca Subkatedry intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti, tajomník Rady kvality FOaZOŠ, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  Kontakt: +421 2 59 370 300, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-595
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 595
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 • PhDr. ZUZANA BACHRATÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 474, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: streda 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-497
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 497
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľské techniky, klinická prax, pedagogika v ošetrovateľstve

 • Mgr. JANA MUŠINSKÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 481, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-492
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 492
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, pediatrické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 • PhDr. MARTINA SOLÁROVÁ

  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúca Katedry profesijného rozvoja učiteľov
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-490
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 490
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti, ošetrovateľské techniky, klinická prax

 • doc. PhDr. HELENA KOŇOŠOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,5
  Kontakt: +421 2 59 370 479, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: miestnosť B-493, po mailovom dohovore
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 493
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov základy ošetrovateľstva, ošetrovateľstvo v interných odboroch – cvičenia

 • PhDr. JANA DEBNÁROVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,5
  Kontakt: +421 2 59 370 481, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 15:00 h, miestnosť B-492
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 492
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, bezpečnosť pacienta, klinická prax

 • Mgr. MILOŠ ČAKLOŠ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti
  Kontakt: +421 2 59 370 857, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore v pondelok od 8:00-10:00 hod., miestnosť B-439
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť po mailovom dohovore, miestnosť B-439
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Ošetrovateľské techniky, Seminár k záverečnej práci, Základy anestéziológie a intenzívnej starostlivosti – cvičenia

 • Mgr. et Mgr. SABÍNA WEBEROVÁ

  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B3-408
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B3-408
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Klinická prax

Hlavné poslanie a činnosť katedry

K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva. Úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty, univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
Katedra v študijnom odbore 25 OŠETROVATEĽSTVO, kód 5602P00 zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch akreditovaného vysokoškolského štúdia:

 • bakalársky študijný program – denná a externá forma štúdia,
 • magisterský študijný program – externá forma štúdia, vrátane rigorózneho konania,
 • doktorandský študijný program – denná a externá forma štúdia.

Katedra ošetrovateľstva ďalej:

 • realizuje tvorivú činnosť v odbore,
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,
 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach určených pre sestry v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

Podieľa sa úlohách zverených Ministerstvom zdravotníctva SR;

Katedra organizuje:

 • vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • tematické kurzy
 • iné odborné aktivity – konferencie, workshopy, semináre

Informácie o štúdiu:

Doktorandské štúdium:

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
phd.fozos@szu.sk
+421 2 59 370 721

Rigorózne konanie:

PhDr. Andrea Písecká
rigkonanie.fozos@szu.sk
+421 2 59 370 477

Denná a externá forma štúdia

Jessica Kalivodová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 177

Praktická výučba a klinická prax

Mgr. Daniela Kollárová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 369

Aktualizované 14.3.2024 (PhDr. Andrea Písecká)