Subkatedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve

Vedúca subkatedry:

PhDr. Jana Rottková, PhD.

Členovia subkatedry:

 • PhDr. Yveta Béressová
 • Mgr. Martina Hudcovičová
 • Ingrid Kossuthová, dipl. sestra
 • PhDr. Zuzana Varjasiová

Hlavné poslanie a činnosť subkatedry:

Subkatedra certifikovaných pracovných činností v ošetrovateľstve poskytuje a zabezpečuje študijné programy ďalšieho vzdelávania v certifikovaných pracovných činnostiach:

 • audiometria (odborný garant Ingrid Kossuthová, DiS)
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (odborný garant Mgr. Martina Hudcovičová)
 • funkčné vyšetrovacie metódy (odborný garant PhDr. Zuzana Varjasiová)
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (odborný garant PhDr. Yveta Béressová)

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci ďalšieho vzdelávania
 • metodickú vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • tvorivú činnosť v rámci vedy a výskumu

Subkatedra organizuje a zabezpečuje:

 • konzultácie vo všetkých formách ďalšieho vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • výučbové zdravotnícke zariadenia pre špecializačné študijné programy a certifikované pracovné činnosti
 • semináre

Študijné referentky – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Zlata Ďuran Bašták
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 461

Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463