Interná klinika LF SZU a UN sv. Michala, a.s.

Nemocnica sv. Michala, Satinského 1, 811 07 Bratislava

02/3261 5065

MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH
primárka
MUDr. Andrea Komorníková, PhD.
prednostka

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s. (UN – NsM, a.s) je pokračovateľom tradície nemocnice Ministerstva vnútra SR na ulici Fraňa Kráľa a Vojenskej nemocnice Ministerstva obrany SR, ktorých zlúčením v roku 2009 vznikla dnešná podoba nemocnice. Interná klinika Nemocnice sv. Michala vznikla v roku 2019 na etablovaných základoch  Interného oddelenia. Od svojho vzniku sa venuje liečebno-preventívnej,  pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Vzhľadom na komplexné zameranie Univerzitnej nemocnice poskytuje zdravotnú starostlivosť celej škále pacientov v odbore vnútorného lekárstva, s osobitným zameraním na kardiológiu, gastroenterológiu, hepatológiu a nefrológiu. Vyznačuje sa úzkou spoluprácou s ostatnými špecializáciami vnútorného lekárstva v rámci komplexnej ambulantnej starostlivosti.

Klinika disponuje 22 štandardnými lôžkami, 2 nadštandardnými a 3 JIS lôžkami. Na internej klinike prebieha pregraduálna výučba pre LF SZU s odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, postgraduálna výučba v špecializačnom odbore hepatológia, v rezidentskom odbore všeobecného lekárstvo a certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých. Výučba prebieha na 4. poschodí v hlavnej budove nemocnice. Zameranie jednotlivých stáži korešponduje s obsahom prednášok v jednotlivých ročníkoch.

Odborní asistenti: 

 • MUDr. Milan Vyskočil, PhD.
  odborné zameranie – internista, hepatológ, gastroenterológ
 • MUDr. Juraj Mariš
  odborné zameranie – internista, nefrológ
 • MUDr. Diana Martinková
  odborné zameranie – internista, hepatológ v špecializovanej príprave
 • MUDr. Xénia Faktorová
  odborné zameranie – internista v špecializovanej príprave
 • MUDr. Andrea Tóthová
  odborné zameranie – internista v špecializovanej príprave