Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU

Limbová 14, Bratislava, 1., 2. poschodie

PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD.
vedúca pedagogického útvaru
č.d.: B-117, 1 poschodie
tel.: +421 2 59 37 0182

Katedra gestoruje špecializačné štúdium v odbore LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA. Garantka špecializačného štúdia v odbore liečebná pedagogika a členka KKLaLP, LF SZU:

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
č.d.: B-282, 2 poschodie
tel.: +421 2 59 37 0920
e-mail: erika.kovacsova@szu.sk

 

Podmienkou pre ďalšie vzdelávanie na LF SZU je zaradenie do špecializačného odboru, ktoré podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, na základe jeho žiadosti. Štúdium trvá tri roky a zabezpečuje sa podľa špecializačného študijného programu pomocou externých spolupracovníkov. Pre povolania liečebný pedagóg je povinná registrácia v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov (http://www.skizp.sk). Odporúčané je aj členstvo v PRO LP Asociácia liečebných pedagógov (https://prolp.sk).

Katedra ponúka aj certifikačné programy v odbore liečebná pedagogika v certifikovanej pracovnej činnosti PSYCHOSOCIÁLNA REHABILITÁCIA  a VČASNÁ INTERVENCIA.

Zoznam vzdelávacích aktivít