Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a UNB

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 831 05 Bratislava, 2. poschodie

MUDr. Matúš Pauliny, PhD.
prednosta kliniky

e-mail: matus.pauliny@kr.unb.sk
Tel.: +421 2 59 544 541

MUDr. Jaroslava Macková
zástupca prednostu

e-mail: jaroslava.mackova@kr.unb.sk
Tel.: +421 2 59 542 559

Anna Korenčíková
sekretariát

e-mail: anna.korencikova2@kr.unb.sk
Tel.: +421 2 59 542 541

Vítame vás na stránke I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU.
Klinika bola založená v roku 1967 ako prvá Anestéziologicko-resuscitačná klinika Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Československej republike. Vyše 40 rokov bola jediným postgraduálnym školiacim pracoviskom v SR a dodnes vyškolila vyše 2600 anestéziológov. S veľkou zodpovednosťou plynule nadväzujeme na túto tradíciu.
V súčasnosti poskytujeme v rámci Lekárskej fakulty SZU pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a podieľame sa na ďalších pedagogických aktivitách všetkých fakúlt SZU.

Pracovníci kliniky zabezpečujúci pedagogický proces:

 • doc. MUDr. Milan Májek, CSc. – odborný garant
 • MUDr. Milan Onderčanin, CSc.
 • MUDr. Jaroslava Macková
 • MUDr. Matej Mezey
 • MUDr. Michal Liška
 • MUDr. Vladimír Hollý
 • MUDr. Jakub Vallo
 • MUDr. Ľubica Jozefíniová
 • MUDr. Eva Christová
 • MUDr. Jana Morávková
 • MUDr. Andrea Gálusová, PhD.

Pregraduálne vzdelávanie (4. ročník, všeobecné lekárstvo, general medicine, zubné lekárstvo)

Stručná osnova predmetu:

 • zhodnotenie pacienta pred anestéziou a operáciou, forma predoperačnej prípravy, premedikácia, typy anestézie – všeobecné princípy.
 • rozdelenie, pooperačná starostlivosť, stratégia pooperačnej analgézie
 • farmaká v anestéziologickej praxi s prihliadnutím na lokálne anestetiká
 • monitorovanie životných funkcií v perioperačnom období
 • zaistenie dýchacích ciest, žilové prístupy
 • princípy anestézie
 • kardiopulmonálna resuscitácia- základná a rozšírená
 • koncepcia a obsahová problematika intenzívnej medicíny
 • patofyziológia a klinika kritických stavov

Prednášky a stáže podľa aktuálneho rozvrhu.
Stáže: 8.30 pred Klinikou (Nemocnica ak.Dérera, 2.poschodie), pracovná obuv a oblečenie.
Skúška: Potrebná účasť na prednáškach 75%, účasť na praktických cvičeniach 100%.

Postgraduálne vzdelávanie

Organizácia prípravy na špecializačnú skúšku:

 1. Zaradenie do odboru na LF SZU (možné vždy k 1.10. a 1.2.) má v kompetencii Organizačno-metodický odbor SZU
 2. Skontaktovať sa s Klinikou
 3. Plniť študijný plán:
  1. raz ročne sa povinne zúčastniť kontrolného dňa (kontrola plnenia študijného programu)
  2. zúčastňovať sa na školiacich dňoch (deň katedry)  a ďalších školiacich miestach podľa programu kliniky – veľmi odporučené
  3. plniť počas štúdia minimálne štandardy AIM v zmysle vyhlášky MZSR
 4. Školiace miesto pred špecializačnou skúškou
  1. prihlásiť sa po splnení podmienok (prihláška školiace miesto + skúška)
  2. odovzdať v dostatočnom predstihu dokumentáciu študijnému oddeleniu SZU (index, logbook)
  3. pripraviť si tému Špecializačnej práce v dostatočnom predstihu a prekonzultovať ju s vedením kliniky
  4. školiace miesto trvá 7 týždňov (+ skúška)
   – odborné semináre s konzultáciami 3 x 5 hodín týždenne
   – absolvovanie vybranej anestézie v rámci praktickej časti skúšky
   – prezentácia záverečne práce
 5. Ústna skúška s prezentáciou praktickej časti a Špecializačnej práce

Obsah a vedenie záverečného školiaceho miesta:

V rámci 7 týždňov intenzívnych školení preberú frekventanti pod odborným vedením kompletnú problematiku patofyziologických, farmakologických a klinických princípov anestéziológie a intenzívnej medicíny tak, aby obsiahli všetky oblasti a témy overované pri špecializačnej skúške.
Odborné semináre vedú výlučne anestéziológovia – intenzivisti s viac ako 15 ročnou praxou. Priraďovanie tém rešpektuje odborný profil prednášajúceho v ktorom sa roky špecializuje. To zaručuje adekvátnu hĺbku poňatia témy a aktuálnosť informácii. Podrobný program konzultácii je k dispozícii záujemcom o zaradenie do odboru.

Postgraduálne vzdelávanie pre všetkých:
Podľa aktuálneho programu postgraduálnych školiacich miest je možné prihlásiť sa na ľubovoľnú aktivitu (regionálna anestézia, intenzívna medicína, tracheostómie, neuroanestézia, umelá ventilácia pľúc atď.) na našom pracovisku i na ostatných výukových bázach AIM (Banská Bystrica, Vyšné Hágy, Košice).

DOKUMENTY

Aktualizované ??? ()