Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 2. poschodie

prof. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
prednosta kliniky

e-mail: miroslav.janik@szu.sk, pirmin87@gmail.com
Tel.: +421 2 48 234 321

Klinika hrudníkovej chirurgie je dôležitou a jedinečnou súčasťou UNB. Pracovisko poskytuje najkomplexnejšiu starostlivosť o pacienta vyžadujúceho hrudnochirurgickú operáciu, vrátane diagnostiky, predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti, rehabilitácie a ďalšieho sledovania v rámci celého Slovenska. Klinika je sídlom Katedry hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a centrom postgraduálneho vzdelávania v tomto chirurgickom odbore. Prebieha tu aj príprava špecialistov zaradených do špecializačného odboru chirurgia, traumatológia, pneumológia a výučba študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na Klinike hrudníkovej chirurgie sa vykonávajú predovšetkým pľúcne operácie, a to anatomické i atypické resekcie pre nádorové i nenádorové ochorenia, diagnostické i terapeutické operácie pre ochorenia pľúc, medzipľúcia, hrudnej steny a pohrudnice, aj s využitím princípov a prístupov minimálne invazívnej chirurgie (VATS – video assisted thoracic surgery, torakoskopia). Z operačných výkonov vykonávaných cestou VATS možno spomenúť anatomické pľúcne resekcie, ezofagektómie, exstirpácie benígnych tumorov mediastina, operácie pre spontánny pneumotorax, hrudnú sympatektómiu pre akrálnu hyperhidrózu ci Raynaudov syndróm, operácie pre malígne výpotky a iné. Medzi špecifické a jedinečné výkony realizované na klinike patria operácie priedušnice, najmä jej segmentálne resekcie pre stenózy v rôznej výške. Operácie pažeráka pre tumory alebo perforácie, resekcie hrudnej steny a korekčné operácie pre vrodené deformity steny hrudníka, výkony na bránici, urgentné výkony pre mediastinitídu dopĺňajú operačné spektrum. Okrem špecializovaných výkonov chirurgovia Kliniky hrudníkovej chirurgie vykonávajú aj výkony zo spektra všeobecnej chirurgie (operácie štítnej žľazy a prištítnych teliesok, operácie prietrží, benígnych i malígnych ochorení tráviaceho traktu). Neodmysliteľné sú laparoskopické operácie pre gastroezofageálny reflux, hiátové hernie, cholecystolitiázu či chronickú apendicitídu. Súčasťou kliniky je ambulancia hrudníkovej chirurgie.

Pracovníci pedagogického útvaru

Lekári kliniky hrudníkovej chirurgie:

  • MUDr. Daniel Šiška
  • MUDr. Patrik Lauček
  • MUDr. Jana Kudrnová
  • MUDr. Miroslava Turčinová
  • MUDr. Róbert Baláž

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE HRUDNÍKOVÁ CHIRURGIA

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. špecializačný odbor hrudníková chirurgia sa zaoberá chirurgickými chorobami hrudnej steny, pleury, pľúc, trachey a bronchov, mediastína, bránice a pažeráka.
2. špecializačné štúdium trvá šesť rokov.
3. špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializovanom odbore hrudníková chirurgia

  • Rozsah teoretických vedomostí potrebných v rámci spoločného chirurgického kmeňa 

1. anatómia, fyziológia, patofyziológia a patológia chirurgických ochorení a úrazov, ich diagnostika, liečba a jednoduché diagnostické a  terapeutické chirurgické výkony.
2. predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť, výživa a intenzívna starostlivosť, podávanie liekov rôznymi formami, transfúzna terapia a terapia pooperačných komplikácií.
3. zásady pobytu na operačnom a ambulantnom trakte.
4. ošetrenie rán a obväzová technika.
5. zásady a princípy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie.
6. zabezpečenie dýchania, intubácia, tracheotómia, konikotómia.
7. liečba bolesti, zvládnutie infekcie v chirurgii.
8. patofyziológia a liečba šokových stavov.

  • Rozsah teoretických vedomostí potrebných v rámci odboru hrudníková chirurgia

1. komplexná znalosť anatómie, fyziológie, patofyziológie a patológie orgánov hrudníka  znalosti z diagnostiky chirurgických chorôb orgánov hrudníka neinvazívnymi a invazívnymi metódami,
2. predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť a  intenzívna starostlivosť, vedomosti z operačných postupov a metód riešenia chirurgických chorôb orgánov hrudníka a ich komplikácií,

3. vedenie dokumentácie a spôsoby získavania odborných a vedeckých informácií,

4. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rozsah praktických zručností a skúseností

Minimálny počet zdravotných výkonov v rámci spoločného chirurgického kmeňa:

1.      štandardná klinická prax u 200 pacientov
2.      asistencia pri operáciách
3.      kanylácia periférnej žily
4.      sutúra rany
5.      exstirpácie
6.      drenáž hrudníka pri pneumotoraxe
7.      punkcia hydrotoraxu
8.      punkcia ascitu
9.      nekrektómia
10.   cievkovanie močového mechúra
11.   rektoskopia
12.   zavedenie nazogastrickej sondy
13.   zavedenie Sengstakenovej sondy
14.   kanylácia vena subclavia
15.   KPCR

Minimálny počet zdravotných výkonov v rámci odboru hrudníková chirurgia:

1. pneumonektómia 8
2. lobektómia – bilobektómia 16
3. pľúcna biopsia 20
4. torakoplastika 2
5. korekčné operácie pre pectus excavatum, carinatum 4
6. bronchoplastika 2
7. resekcia trachey 2
8. resekcia pažeráka 2
9. reparácia bránice 2
10. mediastinoskopia 12
11. resekcia nádorov mediastína 2
12. drenáž mediastinitídy 2
13. mediastinotómia 4
14. drenáž perikardu 2
15. biopsia krčných lymfatických uzlín 10
16. torakoskopická sympatektómia 6
17. operácia Sy hornej hrudnej apertúry 2
18. tracheostómia 10
19. torakoskopické ošetrenie pneumotoraxu 20
20. dekortikácia pľúc pri empyéme hrudníka 2

Praktické skúsenosti

1. operácie zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu, reparáciu a biopsiu pľúc,
2. operácie na  hrudnej stene, zahrňujúce resekcie a rekonštrukcie pre nádory,  torakoplastiky a reparácie pectus excavatum  pectus carinatum a iných deformít hrudnej steny, rovnako ako výkony reparujúce traumatickú instabilitu hrudnej steny,
3. operácie zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu trachey a bronchov pre nádory, striktúry a traumu, operácie zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu pažeráka vrátane laparoskopických alebo torakoskopických techník a endoluminálnych procedúr,
4. operácie zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu a reparáciu bránice,
5. operácie mediastína vrátane biopsie a resekcie nádorov, drenáže infekčných ložísk, mediastinálnej lymfadenektómie, mediastinotómie a mediastinoskopie,
6. operácie na perikarde zahrňujúce resekciu, rekonštrukciu a drenáž,
7. endoskopické procedúry a flexibilné a rigídne skopie a inštrumentálne výkony v tracheobronchiálnom strome a v pažeráku,
8. operačné biopsie cervikálnych mediastinálnych a axilárnych lymfatických uzlín,
9. operácie na hrudných sympatických nervoch,
10. operácie na korekciu abnormalít hornej hrudnej apertúry (Syndróm hornej hrudnej apertúry),
11. operácie na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, zahrňujúce tracheostómiu, tracheálnu intubáciu a endoluminálne procedúry,
12. operácie na pleure a v pleurálnej dutine vrátane torakocentézy, drenáže hrudníka, odvádzania pleurálneho výpotku, riešenia pneumotoraxu, pleurektómie, dekortikácie, drenáže a resekcie empyému,
13. operácie sprístupňujúce hrudnú dutinu pre iných špecialistov,
14. operácie na hrudníku sprevádzajúce iné operačné výkony,
15. operácie pre funkčnú korekciu a komplikácie pľúcneho emfyzému,
16. operácie zahrňujúce transplantáciu pľúc alebo pľúcnych lalokov vrátane diagnostických alebo terapeutických procedúr spojených s týmto výkonom,
17. operácie pre traumatické poškodenia hrudníka alebo orgánov hrudnej dutiny,
18. operácie na cievnych štruktúrach v spojitosti s inými výkonmi hrudníkovej  chirurgie,
19. výkony  pri intenzívnej starostlivosti vrátane zavádzania centrálnej venóznej linky,  Swan-Ganz katétrov, arteriálnej linky, arteficiálnej ventilácie a totálnej enterálnej a parenterálnej výživy.

Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom  praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným chirurgickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v  hrudníkovej chirurgii v trvaní 48 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej  praxe na pracoviskách zdravotníckych  zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

Spoločný chirurgický kmeň v trvaní 24 mesiacov

1. anestéziológia a intenzívna medicína – 2 mesiace
2. bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie – 12  mesiacov
3. gynekológia a pôrodníctvo – 2 mesiace
4. úrazová chirurgia – 3 mesiace
5. urológia – 1 mesiac
6. plastická chirurgia – 1 mesiac
7. neurochirurgia – 1 mesiac
8. vnútorné lekárstvo – 2 mesiace

Po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa lekár absolvuje 48 mesiacov štúdia na pracovisku hrudníkovej chirurgie výučbového zdravotníckeho zariadenia.

Organizácia ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky

1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru
2. krok – kontaktovať Kliniku hrudníkovej chirurgie telefonicky, e-mailom alebo osobne
3. krok– plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného audítorskou komisiou MZ SR
4. krok – 1x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom usmernenia, kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v rámci spoločného internistického kmeňa
5. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania (po úspešnom absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa) absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) na Klinike hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB za účelom kontroly plnenia študijného programu.
6. krok – v 4. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) na Klinike hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
7. krok – v 5. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinné 1-dňové školiace miesto (ŠM) na Klinike hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
8. krok – v 6. roku ďaľšieho vzdelávania absolvovať povinné 60 dňové školiace miesto (ŠM) na Klinike hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta.

Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 6-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 1-mesačné povinné predatestačné školiace miesto (ŠM) na Klinike hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB a v dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Špecializačná skúška

Špecializačná skúška sa skladá z teoretickej časti, ktorú tvorí ústna skúška s tromi otázkami pred špecializačnou komisiou. Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba záverečnej práce, ktorej tému vypisuje vedúci kliniky. Rozsah práce je približne 30 strán, pričom jej formálnu stránku upresňujú pokyny SZU. Odovzdáva sa v dvoch exemplároch v písomnej forme a 1x na CD nosiči. Práca sa ústne obhajuje pred určenou komisiou, prezentáciou na odbornom seminári Kliniky hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB Bratislave. Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe a predpísaných výkonov podľa príslušného vestníka, uvedených v prvej časti spisu. Absolvovanie predpísanej praxe a vykonanie predpísaných výkonov sa zaznamenáva v záznamníku.