Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UNB

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.
prednosta kliniky

e-mail: peter.simko@kr.unb.sk
tel.: +421 2 59 544 977

Sekretariát prednostu kliniky:
Bc. Lucia Andelova
e-mail: lucia.andelova@kr.unb.sk
tel.: +421 2 59 542 602

 

Výuková báza – Klinika úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave vznikla ako jedna z prvých samostatných traumatologických kliník na Slovensku v roku 1978. Jej prvým prednostom bol prof. MUDr. Pavel Novák. Po jeho tragickej smrti sa stal prednostom Doc. MUDr. Miloš Brix, CSc. a v roku 1990 prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., ktorý má za posledné obdobie najväčšiu zásluhu na rozvoji traumatológie na Slovensku. Od roku 2006 je prednostom KÚCh LF SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Prvým primárom kliniky bol od roku 1978 MUDr. Imrich Kamenický, ktorý odišiel do dôchodku v roku 1984. Ďalším primárom na klinike bol v rokoch 1985 do roku 1992 MUDr. Ivan Skalinský. Od roku 1992 je zástupcom prednostu MUDr. Ladislav Veselý PhD. Klinika je výučbovou základňou úrazovej chirurgie v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity, zamestnanci tejto kliniky sa vždy snažili o aplikáciu novodobých poznatkov traumatológie v praxi a o ich odovzdávanie študentom špecializačného štúdia v úrazovej chirurgii pravidelnými kurzami. Súčasne prebieha výučba medikov. Počas existencie tejto kliniky boli zavedené mnohé operačné postupy pri riešení rôznych úrazov. Išlo hlavne o riešenie zlomením horného konca stehennej kosti, intramedulárne klincovanie, zaistené klincovanie, zavedenie artroskopie pri riešení poranení rôznych kĺbov, operačné riešenie zlomenín chrbtice a zlomenín panvy. Počas jej existencie tu urobilo atestáciu z úrazovej chirurgie množstvo erudovaných chirurgov z celého Slovenska. Pracovníci tejto kliniky sa zúčastňujú mnohých odborných kongresov, sympózií a študijných pobytov po celom svete a ich zmyslom je udržanie si konkurencieschopnosti a vysokej erudície pri výkone svojho povolania v súlade s najnovšími poznatkami vedy.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • MUDr. Ladislav Veselý, PhD.
  zástupca prednostu kliniky
 • Bc. Anežka Helcmanovská
  vedúca sestra
 • prof. MUDr. Juraj Látal, CSc
  odborný asistent
 • MUDr. Vladimír Popelka, PhD.
  odborný asistent
 • MUDr. Tomáš Heger, PhD., MPH
  odborný asistent
 • MUDr. Michal Magal, PhD.
  odborný asistent
 • MUDr. Jozef Barinka
  odborný asistent
 • Bc. Lucia Andelova
  odborná inštruktorka

Lekári

 • MUDr. Július Baka
 • MUDr. Peter Dečo
 • MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH
 • MUDr. Tomáš Doležal
 • MUDr. Alan Dostál, PhD.
 • MUDr. Jozef Havlík
 • MUDr. Peter Jacko
 • MUDr. Lívia Juríková
 • MUDr. Igor Kántor
 • MUDr. Daniel Knapp, MHA.
 • MUDr. Gabriel Kovács
 • MUDr. Peter Malinovský, PhD.
 • MUDr. Dušan Matejička
 • MUDr. Ján Ožváth
 • MUDr. Jozef Sabol
 • MUDr. Mikuláš Szabó
 • MUDr. Agáta Szabóová
 • MUDr. Vladimír Vozár
 • MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

Ťažiskové body záujmu

Stabilizácia poranenej chrbtice

Zlomeniny chrbtice patria medzi závažné poranenia, nakoľko sú často spojené s poranením miechy. Klinika úrazovej chirurgie UNB ako prvá na Slovensku sa začala zaoberať touto problematikou a vykonáva všetky druhy stabilizácie a operácie poranenej chrbtice. Degeneratívne a nádorové ochorenia chrbtice nerieši.

Komplexné riešenie zlomenín skeletu

Klinika úrazovej chirurgie stále patrí medzi zástancov vnútro dreňového klincovania zlomenín dlhých kostí, miniinvazívnu osteosyntézu a v istých prípadoch používa dlahovú metódu osteosyntézy pomocou uhlovostabilných dláh pri rôznych lokalitách zlomenín skelete. Klinika vykonáva pre široké okolie stabilizácie panve a v posledných rokoch aj špeciálne operácie hornej končatiny – lakťa, nestability a zlomeniny zápästia ako aj zlomeniny prstov najmodernejším metódami.

Artroskopie rôznych kĺbov

Klinika sa dlhodobo zaoberá artroskopiou kolenného kĺbu a to ako priekopník od roku 1982. Robíme všetky druhy artroskopických operačných výkonov nielen na kolene, ale aj na ostatných kĺboch. Druhým najčastejším artroskopickým operovaným kĺbom je rameno pre jeho luxáciu a jeho stabilizáciu ako i operačné výkony v oblasti subacromiálneho priestoru. Na KUCH vykonávame aj artroskópiu kĺbov zápästia, bedrá, členka.

Endoprotetika bedrového kĺbu a endoprotetika kolenného kĺbu

V rámci komplexnej liečby bedrového a kolenného kĺbu sa klinika zaoberá i touto problematikou a využíva pre implantáciu rôzne druhy bedrových a kolenných endoprotéz. Väčšinou operuje posttraumatické artrózy, ale nevyhýbame sa ani primárnym degeneračným postihnutiam bedrového a kolenného kĺbu.

Postgraduálne vzdelávanie

Najvýznamnejšie publikácie a iné úspechy zamestnancov kliniky

Výučba

Aktualizované 25.07.2023 (admin)