Klinika úrazovej chirurgie

Vedúca katedry

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 
 
Členovia katedry

prof. PhDr. ZUZANA SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
Funkčné miesto: profesor
Pracovné zaradenie: vedúca katedry, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijných programov v odbore ošetrovateľstvo, v magisterskom stupni vzdelávania a v doktorandskom stupni, spolugarant špecializačného štúdia Master of public health (MPH) pre povolanie sestra zabezpečované celo univerzitne Fakultou verejného zdravotníctva
Kontakt:+421 2 59 370 450; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok 13:30 – 15:30 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-401
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-401
Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve, manažment kvality ošetrovateľských služieb, ošetrovateľský proces
 
doc. PhDr. HANA PADYŠÁKOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: prodekanka pre pedagogickú činnosť, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, v bakalárskom stupni vzdelávania, vedúca Subkatedry ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Kontakt:.+421 2 59 370 840; e-mail:  meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 13:00 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-406
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-406
Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v pediatrii, Výskum v ošetrovateľstve, Diplomový seminár
 
doc. PhDr. JARMILA KRISTOVÁ, PhD., MPH
Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vedúca oddelenia vnútorného systému kvality a akreditácií, tajomníčka Akademického senátu SZU v Bratislave,
Kontakt:.+421 2 59 370 454;  e-mail:  meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:30 – 8:30 h, prípadne po mailovom dohovore, miestnosť B-491
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-491
Profesionálne zameranie:  výučba predmetov komunikácia v ošetrovateľstve, manažment v ošetrovateľstve

 
 PhDr. EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: prodekanka pre praktickú výučbu a klinickú prax, vedúca Subkatedry ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
Kontakt: +421 2 59 370 282, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny streda 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-409
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-409
Profesionálne zameranie:  výučba predmetov ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v odboroch vnútorného lekárstva, výskum v ošetrovateľstve
 
 PhDr. JANA ROTTKOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: prodekanka pre ďalšie vzdelávanie, vedúca Subkatedry certifikovaných pracovných činnosti v ošetrovateľstve, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlvosť o dospelých
Kontakt: +421 2 59 370 374 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-495
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 495
Profesionálne zameranie:  výučba predmetov ošetrovateľstvo, chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax
 
 PhDr. Bc. ZUZANA RYBÁROVÁ, PhD., MPH
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vedúca Subkatedry intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore anestéziológia  a intenzívna starostlivosť
Kontakt: +421 2 59 370 300, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-595
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 595
Profesionálne zameranie:  výučba predmetov ošetrovateľstvo, chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax
 
PhDr. ZUZANA BACHRATÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 474, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: streda 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-497
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 497
Profesionálne zameranie: výučba predmetov ošetrovateľské techniky, klinická prax, pedagogika v ošetrovateľstve
 
Mgr. JANA MUŠINSKÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent

Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 481, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-492
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 492
Profesionálne zameranie:  výučba predmetov ošetrovateľstvo, pediatrické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, klinická prax
 
PhDr. MARTINA SOLÁROVÁ
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, tajomník rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na fakulte
Kontakt: +421 2 59 370 482, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny štvrtok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-490
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 490
Profesionálne zameranie: výučba predmetov komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti, ošetrovateľské techniky, klinická prax
 
doc. PhDr. HELENA KOŇOŠOVÁ, PhD.
Funkčné miesto: odborný asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,5
Kontakt: +421 2 59 370 479, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
konzultačné hodiny: miestnosť B-493, po mailovom dohovore
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 493
Profesionálne zameranie: výučba predmetov základy ošetrovateľstva, ošetrovateľstvo v interných odboroch – cvičenia
 
PhDr. JANA DEBNÁROVÁ
Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,5
Kontakt: +421 2 59 370 481, e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny utorok 13:00 – 15:00 h, miestnosť B-492
Poradenstvo pre študentov pre študijný program ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B- 492
Profesionálne zameranie: výučba predmetov chirurgické ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, bezpečnosť pacienta, klinická prax 
 
Hlavné poslanie a činnosť katedry

K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva. Úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty, univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
Katedra v študijnom odbore 25 OŠETROVATEĽSTVO, kód 5602P00 zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch akreditovaného vysokoškolského štúdia:
a) bakalársky študijný program – denná a externá forma štúdia,
b) magisterský študijný program – externá forma štúdia, vrátane rigorózneho konania,
c) doktorandský študijný program – denná a externá forma štúdia.
Katedra ošetrovateľstva ďalej:
a) realizuje tvorivú činnosť v odbore,
b) spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,
c) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach určených pre sestry v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 
 

Podieľa sa úlohách zverených Ministerstvom zdravotníctva SR;

Katedra organizuje:
vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
tematické kurzy
iné odborné aktivity – konferencie, workshopy, semináre
 

Informácie o štúdiu:

Doktorandské štúdium:
RNDr. Martina Valachovičová, PhD.
phd.fozos@szu.sk
+421 2 59 370 721

Rigorózne konanie:
PhDr. Andrea Písecká
rigkonanie.fozos@szu.sk
+421 2 59 370 477
 

Študijné referentky:

denná a externá forma štúdia
Jessica Kalivodová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 177

praktická výučba a klinická prax
Mgr. Daniela Kollárová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 369