Ústav cudzích jazykov LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

PhDr. Mária Tóthová Cellengová
vedúca pedagogického útvaru
tel.: +421 2 59 370 160

e-mail: maria.tothovacellengova@szu.sk
miestnosť: B-209

Ústav cudzích jazykov LF SZU zabezpečuje:

  • v pregraduálnom štúdiu: pedagogickú činnosť, výučbu/semináre, písomné a ústne skúšanie študentov z anglického, slovenského a latinského jazyka na jednotlivých fakultách v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch,
  • v postgraduálnom štúdiu: výučbu, konzultácie a jazykové skúšky z anglického jazyka pre lekárov a iných pracovníkov v zdravotníctve zaradených do doktorandského štúdia na jednotlivých fakultách SZU.

ÚCJ LF SZU sa podieľa na príprave študijných materiálov z knižných a internetových zdrojov zameraných na medicínsku a zdravotnícku problematiku.

Pracovníci pedagogického útvaru

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM:

POSTGRADUÁLNE – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Podmienky ku skúške z anglického jazyka v rámci PhD. štúdia

Doktorandi sa zúčastňujú odborných konzultácií, ktoré sú zamerané na relevantnú medicínsku terminológiu a špecializáciu.

Ku skúške z anglického jazyka sa predkladá písomná práca v rozsahu 6 – 10 strán (s uvedením použitej literatúry) a zoznam 100 odborných slovných spojení alebo výrazov s výslovnosťou a prekladom do slovenského jazyka excerpovaných z preštudovanej literatúry. Písomná práca sa odovzdáva v hrebeňovej väzbe v troch exemplároch. Téma písomnej práce je zo špecializačnej oblasti doktoranda. Študent sa môže zamerať na problematiku, ktorej sa  venuje v rámci PhD. štúdia.

Zvolenú tému je potrebné pripraviť aj formou prezentácie v PowerPointe.

Jazyková skúška má ústnu formu a je hodnotená trojčlennou komisiou pozostávajúcou z predsedu komisie, skúšajúceho a školiteľa.

Termín skúšky určuje Ústav cudzích jazykov LF SZU.

Aktualizované 22.05.2023 (PhDr. Mária Tóthová Cellengová)