Ústav farmácie LF SZU

Pôvodná verzia stránky

Prednosta Ústavu farmácie LF SZU: 
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
02/59 370 193, č. dverí B3-603

Sekretariát ústavu:
Mária Orgoníková
02/59 370 195, č. dverí B3-604

Pracovníci Ústavu farmácie – plný úväzok:

PharmDr. Lucia Černušková, CSc., 02/ 59 370 194, č. dverí B3-605
PharmDr. Margaréta Šubová, PhD., 02/ 59 370 176, č. dverí B-650

Pracovníci Ústavu farmácie – čiastočný úväzok:

  • PharmDr. Desana Matušová, PhD.
  • PharmDr. Mária Göböová, PhD.
  • PharmDr. Renáta Midlerová
  • PharmDr. Adriana Ďurčanská, MBA
  • Mgr. Jarmila Bartošová
  • Alena Krescanková

E-mailové adresy pracovníkov Ústavu farmácie v plnom pracovnom úväzku píšte v tvare: meno.priezvisko@szu.sk. Kontakt na pracovníkov v čiastočnom pracovnom úväzku prostredníctvom sekretariátu ústavu.