Ústav imunológie a alergológie LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
prednosta

tel.: +421 2 59 370 227
e-mail: norbert.lukan@szu.sk

MUDr. Jana Tulinská, PhD.
zástupca prednostu

tel.: +421 2 59 370 244
e-mail: jana.tulinska@szu.sk

Pracovníci pedagogického útvaru

 • Mgr. Silvia Mahmoodová, PhD. – odborný asistent
 • doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc. (úv.) – odborný asistent
 • MUDr. Katarína Cajchanová, PhD. (úv.) – odborný asistent
 • MUDr. Stanislav Janota, PhD. (úv.) – odborný asistent
 • Mgr. Jana Surmová – asistent

Vedecko-výskumní pracovníci:

Laboratórium imunotoxikológie:

 • MUDr. Jana Tulinská, PhD.
 • Mgr. Eva Rollerová, PhD.
 • RNDr. Aurélia Líšková, CSc.
 • Mgr. Miroslava Lehotská Mikušová, PhD.

Laboratórium imunológie:

 • doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.
 • Ing. Michaela Szabová, PhD.
 • Mgr. Nikola Madrová

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM:

Garant predmetu: doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

Predmet: Klinická imunológia a alergiológia (všeob. lekárstvo, zubné lekárstvo)

Na Ústave sa uskutočňuje výuka v pregraduálnej príprave na LF SZU v II. stupňovom vzdelávacom procese v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Predmet sa vyučuje v slovenskom a anglickom jazyku v 4. ročníku štúdia medicíny v odbore všeobecné lekárstvo, pričom v zimnom semestri je náplňou prípravy základná a klinická imunológia a v letnom semestri alergiológia a vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergiológii. V odbore zubné lekárstvo sa predmet vyučuje v letnom semestri 4. ročníka v slovenskom jazyku. Predmet je povinný, ukončený skúškou.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE:

Garant špecializačnej prípravy: doc. RNDr. Mira Horváthová, PhD.

Predmet: Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergiológii

Na pracovisku je akreditovaná špecializačná príprava pre zdravotnícke povolanie „Laboratórny diagnostik“. Do špecializačnej prípravy môže byť zaradený zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa  v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore biotechnológie, v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore potravinárstvo alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov, alebo v študijnom odbore veterinárske lekárstvo alebo s uznaným dokladom o vzdelaní podľa § 35  ods. 1 zákona 578/2004 Z. z. (Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S20737-2022-OL, príloha č. 17).

V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, do vyššie uvedenej špecializačnej prípravy nemôžu byť zaradení tí zdravotnícki pracovníci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo s uznaným dokladom o vzdelaní podľa § 35  ods. 1 zákona 578/2004 v odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergiológii.

Dokumenty: