Ústav patologickej anatómie LF SZU

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Sídlo výučbovej bázy Ústavu patologickej anatómie – Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, učebňa B-503

MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
prednosta ústavu
Onkologický ústav sv.Alžbety 257/10, Heydukova Bratislava
e-mail:

Ústav patologickej anatómie SZU (bývalá Katedra patologickej anatómie) začal písať svoju históriu začiatkom 50-tych rokov v Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov s prevádzkou na anatomickom oddelení OÚNZ v Trenčíne. V súčasnosti, začlenený do Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, sa Ústav patologickej anatómie aktívne zúčastňuje pedagogických aktivít Univerzity pedagogickou a prednáškovou činnosťou členov lektorského zboru podľa vzdelávacieho plánu, ako aj organizovaním školiacich, tématických kurzov a rôznych odborných vzdelávacích aktivít.

Pracovníci pedagogického útvaru

Interní zamestnanci:

 • MUDr. Magdaléna Puchertová

Lektori pre špecializačné štúdium:

 • MUDr. Rychlý Boris, PhD.
 • MUDr. Švajdler Peter
 • MUDr. Černá Andrea, PhD.
 • MUDr. Bartovic Boris
 • Mgr. Pokorná Edita – garant pre Vyš. metódy v klinickej cytológii

Externí zamestnanci:

 • doc. MUDr. Benčát Marián, PhD. – odborný garant pre lekársku špec.
 • MUDr. Martanovič Peter, PhD. – (UDZS pitva)
 • MUDr. Náglová Miriama – (UDZS pitva)
 • MUDr. Richard Hokša – (UDZS pitva, GM)
 • MUDr. Petra Malíková – (UDZS pitva, GM)
 • MUDr. Dalibor Hojsík, PhD. (VZ)
 • MUDr. Csaba Biró, PhD. (FOaZOŠ)

Ústav patologickej anatómie sa zúčastňuje:

1.  Pregraduálneho vzdelávania študentov denného ako aj externého štúdia SZU (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo,  general medicine  – pre angl. hovoriacich medikov, verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, urgentná zdravotnícka starostlivosť, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia), kde so svojim lektorským zborom pokrýva teoretickú a praktickú výučbu v celej oblasti patologickej anatómie. Lektori a prednosta sa každoročne sa venujú diplomantom predovšetkým študentom medicíny ako vedúci školitelia vo vybraných aktuálnych témach, a tiež pôsobia ako oponenti záverečných prác.

2.  Postgraduálneho vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a pomaturitného vzdelávania laborantov v špecializačných programoch pre nasledujúce špecializačné odbory:

– Patologická anatómia pre kategóriu lekár

– Vyšetrovacie metódy v histopatológii pre kategóriu zdravotnícky laborant

– Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii pre kategóriou zdravotnícky laborant

3. Sústavného kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov: každoročným organizovaním  sklíčkových seminárov a tematických kurzov. Participuje na organizovaní odborných aktivít Spoločnosti patológov.

Vzdelávacie a školiace aktivity Ústavu patologickej anatómie SZU sa vykonávajú v priestoroch budovy Slovenskej zdravotníckej univerzity a na špecializovaných úsekoch v laboratóriách imunohistochémie, molekulovej biológie a elektrónovej mikroskopie na pôde súkromnej spoločnosti Cytopathos, spol. s r.o. v Bratislave – táto spoločnosť vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia na báze Ústavu patológie FN Bratislava- Kramáre, ktorý bol niekoľko desaťročí výukovou bázou odboru patologická anatómia – jednak na Limbovej ul. 5 a Višňovej ul. 7/A. V súčasnosti  praktická výuka v odbore histopatológia, patologická anatómia a klinická cytológia prebieha v priestoroch Cytopathos spol. s r.o.,Kutuzovova 23, Bratislava.

Spoločnosť Cytopathos je jediným komplexne akreditovaným pracoviskom na Slovensku (akreditáciu získalo pracovisko v roku 2007), patrí medzi významné biopticko-cytologické pracoviská na Slovensku a zároveň je najväčším skrínigovým pracoviskom orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení. Bližšie komplexné informácie o spoločnosti Cytopathos s r.o., sa nachádzajú na webovej stránke www.cytopathos.sk.

Momentálne mnohé vzdelávacie aktivity prebiehajú online cez MS Teams.

Aktuálne informácie týkajúce sa vzdelávacích aktivít ako aj náplne špecializačných programov v odbore patologická anatómia, cytológia a histopatológia pre jednotlivé kategórie pracovníkov sa nachádzajú v jednoltivých sekciách tejto webovej stránky a sú zverejňované aj na stránkach www.spolocnostpatologov.sk alebo v FB uzavretej skupine  “Slovak cytology and pathology” .

Členovia Ústavu patologickej anatómie sa venujú, okrem pedagogickej a prednáškovej, aj publikačnej a vedeckej činnosti. Svojou bohatou publikačnou činnosťou prispievajú do domácich ale aj zahraničných odborných publikácií a monografií. Spolupracujú s viacerými domácimi aj zahraničnými pracoviskami: Onkologický ústav sv. Alžbety- oddelenie patológie a klinickej cytológie, Unilabs, spol. s r.o., Medicyt s.r.o, Bioptická laboratoř s.r.o.

DOKUMENTY

Aktualizované 4.12.2023 (admin)