Katedra fyzioterapie

Vedúca katedry:

PhDr. Jana Havlová, PhD.

Členovia katedry:

 • PhDr. JANA HAVLOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vedúca Katedry fyzioterapie
  Kontakt: +421 2 59 370 286, email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny:  utorok od 08:00 – 10:00 h, štvrtok 08:00 – 10:00 h miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Metódy kinezioterapie, Fyzioterapia v klinických odboroch, Seminár záverečnej práce, Fyzioterapeutická prax, Výskum vo fyzioterapii, Diplomový seminár

 • prof. MUDr. JOZEF VOJTAŠŠÁK, CSc.

  Funkčné miesto: profesor
  Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu fyzioterapia v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania
  Kontakt: +421 2 59 370 286, email: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Ortopédia a protetika

 • doc. PhDr. ELENA ŽIAKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúca subkatedry fyzioterapie pohybového systému, odborný garant špecializačného programu v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
  Kontakt: +421 2 59 370 464; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: štvrtok od 11:30 – 12:30 h, miestnosť B-482
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-482
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Kineziológia a patokineziológia, Diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému, Základy výskumu vo fyzioterapii, Patofyziológia a fyzioterapia bolesti, Vývojová kineziológia a patokineziológia, Ergoterapia a ergodiagnostika

 • doc. MUDr. KAROL HORNÁČEK, PhD.

  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry FBLR LF SZU, odborný garant špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v povolaní lekár
  Kontakt: +421 2 59 370 286; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Fyzioterapia a špeciálne metodiky

   

 • PhDr. DANIELA ČUNČÍKOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 286; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Fyzioterapia a špeciálne metodiky, Fyzioterapeutická prax

 • PhDr. MIKULÁŠ MARCI, MPH

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 286; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: pondelok 8:50 – 10:30 h, štvrtok 10:30 – 11:15 h, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Diagnostika funkčných porúch a lokomočného systému, Metódy kinezioterapie, Balneo-,klimato-,hydro-, termoterapia, Fyzioterapeutická prax, Manažment vo fyzioterapii

 • Mgr. BARBORA BARTOLČIČOVÁ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 286; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Metódy kinezioterapie, Fyzioterapia v klinických odboroch

 • Mgr. et Mgr. MIROSLAV DLHOŠ, PhD.

  Funkčné miesto: odborný asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
  Kontakt: +421 2 59 370 286; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore, miestnosť B-425
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyzioterapia po mailovom dohovore, miestnosť B-425
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov Metódy kinezioterapie, Fyzioterapia v klinických odboroch, Fyzioterapeutická prax

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

Katedra v študijnom odbore 46 ZDRAVOTNÍCKE VEDY, v študijnom programe Fyzioterapia zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v dvoch stupňoch akreditovaného vysokoškolského štúdia:

 • bakalársky študijný program – 7198 Fyzioterapia v dennej forme štúdia a 113517 Fyzioterapia v externej forme štúdia
 • magisterský študijný program – 113520 Fyzioterapia v externej forme štúdia, vrátane rigorózneho konania

Katedra fyzioterapie ďalej:

 • realizuje tvorivú činnosť v odbore
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a fyzioterapeutická prax študentov fakulty
 • zabezpečuje ďalšie vzdelávanie fyzioterapeutov v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach určených pre fyzioterapeutov v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • sa podieľa na úlohách zverených Ministerstvom zdravotníctva

Katedra organizuje:

 • vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • tematické kurzy
 • iné odborné aktivity – konferencie, workshopy, semináre

Študijná referentka – vysokoškolské vzdelávanie:

denná a externá forma štúdia

Renáta Mátéová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 918

Študijná referentka – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463