Ústav výživy

Prednosta ústavu:

RNDr. Martina Valachovičová, PhD. – prednostka

Členovia ústavu:

 • doc. MUDr. BRANISLAV VOHNOUT, PhD.
  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: prednosta Ústavu výživy, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu fyziologická a klinická výživa v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom stupni vzdelávania
  Kontakt:+4 21 2 59 370 917; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov klinická výživa, nutričná propedeutika, vnútorné lekárstvo, fyziologická výživa
 • doc. MUDr. LADISLAV KUŽELA, PhD.
  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,32
  Kontakt: +421 2 59 370 917; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov epidemiológia výživy, klinická výživa, nutričné poradenstvo, dietetika
 • doc. Ing. ALŽBETA VAVREKOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: docent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,21
  Kontakt: +421 2 59 370 917; e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov fyziologická výživa, chémia a potravinárska chémia, hygiena potravín a výživa, náuka o požívatinách
 • RNDr. MARTINA VALACHOVIČOVÁ, PhD.
  Funkčné miesto: samostatný vedecký pracovník
  Pracovné zaradenie: prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúca oddelenia vedy, výskumu a doktorandského štúdia, študijný poradca
  Kontakt: +421 2 59 370 721 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
  Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-448
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa a doktorandské štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-448
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov chémia a potravinárska chémia, výživa športovcov, bioaktívne látky v potravinách,  základy výskumu a seminár o záverečnej práci
 • Ing. Bc. KATARÍNA DOSTÁLOVÁ
  Funkčné miesto: asistent
  Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ 0,21
  Kontakt: +421 2 59 370 917 e-mail: meno.priezvisko1@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
  Profesionálne zameranie: výučba predmetov náuka o požívatinách, technológia prípravy pokrmov, dietetika, nutričné poradenstvo, ekonomika stravovacej prevádzky, klinická prax a súvislá klinická prax, odborná prax

Hlavné poslanie a činnosť ústavu:

Ústav výživy najmä:

 • zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe 183715 Fyziologická a klinická výživa v externej forme štúdia v študijnom odbore Zdravotnícke vedy, kód 5618P00,
 • realizuje tvorivú činnosť v odbore,
 • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,
 • zabezpečuje, v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z., ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom odbore liečebná výživa určenom pre nutričných terapeutov.

Študijná referentka – vysokoškolské vzdelávanie:

externá forma štúdia

Jessica Kalivodová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 177

Študijná referentka – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463