Ústav výživy

Prednostka ústavu:

RNDr. Martina Valachovičová, PhD.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

doc. MUDr. ĽUBOMÍRA FÁBRYOVÁ, PhD., MPH

Funkčné miesto: docent, garant študijného programu
Pracovné zaradenie: osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu fyziologická a klinická výživa v odbore zdravotnícke vedy v bakalárskom stupni vzdelávania
Kontakt: +421 2 59 370 644; e-mail: lubomira.fabryova(zavináč)szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Poradenstvo pre študentov študijného programu fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Profesionálne zameranie: výučba predmetu klinická výživa

doc. Ing. ALŽBETA VAVREKOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: docentka
Kontakt: +421 2 59 370 644; e-mail: alzbeta.vavrekova(zavináč)szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Profesionálne zameranie: výučba predmetov fyziologická výživa, mikrobiológia, hygiena potravín a výživa

doc. MUDr. BRANISLAV VOHNOUT, PhD.

Funkčné miesto: docent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 644; e-mail: branislav.vohnout(zavináč)szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Poradenstvo pre študentov študijného programu fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Profesionálne zameranie: výučba predmetov klinická výživa, nutričná propedeutika

Ing. Bc. KATARÍNA DOSTÁLOVÁ

Funkčné miesto: asistent
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ
Kontakt: +421 2 59 370 917; e-mail: katarina.dostalova1(zavináč)szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-453
Profesionálne zameranie: výučba predmetov náuka o požívatinách, technológia prípravy pokrmov, dietetika, nutričné poradenstvo

Bc. JANA LATTOVÁ

Funkčné miesto: asistent

Kontakt: +421 2 59 370 917; e-mail: jana.lattova(zavináč)szu.sk
Konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť B-463
Poradenstvo pre študentov pre študijný program fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-463
Profesionálne zameranie: klinická prax, súvislá klinická prax

VEDECKO-VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. MARTINA VALACHOVIČOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium; prednostka Ústavu výživy; vedúca oddelenia vedy, výskumu a doktorandského štúdia; študijný poradca
Kontakt: +421 2 59 370 721 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-448
Poradenstvo pre študentov študijného programu fyziologická a klinická výživa a doktorandské štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo po mailovom dohovore, miestnosť B-448
Profesionálne zameranie: výučba predmetov chémia a potravinárska chémia, výživa športovcov, bioaktívne látky v potravinách,  základy výskumu a seminár o záverečnej práci; vedenie projektov a tvorba vedecký publikácií, zavádzanie najnovších metodických postupov do praxe

RNDr. CSILLA MIŠĽANOVÁ, PhD.

Funkčné miesto: samostatný vedecký pracovník
Kontakt: +421 2 59 370 470 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: streda 8:00 – 10:00 h, miestnosť B-454
Poradenstvo pre študentov študijného programu fyziologická a klinická výživa po mailovom dohovore, miestnosť B-454
Profesionálne zameranie: výučba predmetov biochémia, chémia, bioaktívne látky v potravinách, základy výskumu a seminár o záverečnej práci; vedenie projektov a tvorba vedecký publikácií, zavádzanie najnovších metodických postupov do praxe

OSTATNÍ ZAMESTNANCI:

LAURA DINUŠOVÁ

Funkčné miesto: odborný referent, nutričný terapeut
Kontakt: +421 2 59 370 470 e-mail: meno.priezvisko@szu.sk
Konzultačné hodiny: utorok, streda, štvrtok 8:00 – 10:00 h v miestnosti B-450 a B-454
Poradenstvo nutričné pre študentov, zamestnancov, ale i verejnosť a meranie bioimpedancie po mailovom dohovore, miestnosť B-450
Profesionálne zameranie: nutričné poradenstvo, meranie bioimpedancie 

HLAVNÉ POSLANIE A ČINNOSŤ ÚSTAVU:

Ústav výživy najmä:

  • zabezpečuje a realizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom bakalárskom študijnom programe 185035 Fyziologická a klinická výživa v externej forme štúdia v študijnom odbore Zdravotnícke vedy, kód 5618P00,
  • realizuje tvorivú činnosť v odbore,
  • spolupracuje so špecializovanými zdravotníckymi výučbovými zariadeniami, v ktorých sa realizuje praktická výučba a klinická prax študentov fakulty,
  • zabezpečuje, v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z., ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom odbore liečebná výživa určenom pre nutričných terapeutov
  • podieľa sa na riešení výskumných úloh
  • realizuje nutričné poradenstvo
  • realizuje meranie bioimpedancie pomocou prístroja InBody 230

Študijná referentka – vysokoškolské vzdelávanie:

externá forma štúdia

Jessica Kalivodová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 177

Študijná referentka – ďalšie vzdelávanie:

Mgr. Katarína Petrišinová
meno.priezvisko@szu.sk
+421 2 59 370 463