Doplňujúce skúšky pre zdravotnícke povolanie psychológ

Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie psychológ

Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje v súlade s § 18a zákona č. 422/2015  Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 30/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške. Predpisy upravujú postup uznanej vzdelávacej inštitúcie, žiadateľa a skúšobnej komisie pri vykonaní doplňujúcej skúšky.

Miesto konania

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Lekárska fakulta, Limbová 12-14, Bratislava 833 03

Termín konania

23. októbra 2023

Žiadosť a prílohy o vykonanie doplňujúcej skúšky

Uchádzač vyplní a pošle písomnú žiadosť (príloha „Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie psychológ“ [DOC] [PDF]) spolu naraz  so všetkými dokladmi, ktoré sú súčasťou žiadosti na adresu: Dekanát LF SZU, Doplňujúca skúška – psychológ, Limbová 12, 833 03 Bratislava.

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky potrebné prílohy a nebude uhradená platba je považovaná ako neúplná, uchádzač nebude zaradený na vykonanie doplňujúcej skúšky v danom termíne.

K vyplnenej žiadosti musia byť priložené prílohy:

 • osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka SR,
 • osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • doklad o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie psychológ suma 220 €

 

Kontaktná osoba:

Ing. Jarmila Dická, tel.: +421 2 59 370 860, e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

Uzávierka prijímania žiadosti je 9. októbra 2023

Poplatok

Psychológ 220 €

uhradiť na účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare ddmmrr (deň mesiac rok: vzor 150785 t.j. 15. júla,1985) POVINNÉ!

Okruhy otázok

Psychológ: [OTÁZKY] [ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA]

Informácie o priebehu skúšky a výberové prednášky budú zverejnené po uzávierke prihlášok na WEB stránke LF SZU.

Všeobecne záväzné právne predpisy
 • Zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
 • nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z.o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Dokumenty
 • Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie psychológ [DOC] [PDF]