Katedra posudkového lekárstva LF SZU

Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

MUDr. Martina Slováčiková, MPH
vedúca katedry
e-mail: martina.slovacikova@szu.sk

Sekretariát:

Garant odboru:
MUDr. Milica Suchánková, CSc. – odborný asistent
e-mail: milica.suchankova@szu.sk

MUDr. Juraj Vivoda – asistent,
e-mail: vivoda@gmail.com

Posudkové lekárstvo je špecializačný, interdisciplinárny, integrujúci medicínsky odbor, ktorý nadväzuje na klinické medicínske odbory a praktické zručnosti získané pri výkone lekárskeho povolania. Úlohou posudkového lekárstva je na základe odborných vedomostí a komplexného poznania zdravotného stavu fyzickej osoby a vzájomných interakcií orgánových a funkčných systémov skúmať, syntetizovať, hodnotiť a interpretovať zdravotné znevýhodnenie posudzovanej fyzickej osoby v porovnaní so zdravou osobou a navrhovať individuálne formy sociálneho zabezpečenia.

Súčasťou špecializačného odboru je posudzovať na základe interdisciplinárnych klinických zručností a celistvého hodnotenia spôsobilosť na prácu, opodstatnenosť uznania a trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, vrátane kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav fyzickej osoby na účely invalidity, posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, posudzovať mieru poklesu pracovnej schopnosti pri chorobách z povolania a pracovných úrazoch, posudzovať zdravotnú spôsobilosť absolvovať pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu, vykonávať kontrolu bodového hodnotenia choroby z povolania a pracovného úrazu na účely náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, posudzovať mieru funkčnej poruchy na účely vydania preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby s alebo bez sprievodcu, na účely vydania parkovacieho preukazu a na účely priznania kompenzačných príspevkov na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, posudzovať stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch a posudzovať zdravotnú spôsobilosť na výkon funkcie so zbraňou pri výkone štátnej služby.

Posudkové lekárstvo ako medziodborová náuka úzko spolupracuje so sociálnou činnosťou, realizovanou v rámci štátnych a verejných inštitúcií, najmä pri strate príjmu zo zárobkovej činnosti, ďalej pri zmierňovaní dopadov sociálneho znevýhodnenia pri ťažkom zdravotnom postihnutí fyzickej osoby a pri nepriaznivej životnej situácii.

V rámci medziodborových zručností má kompetenciu posudzovať spôsobilosť na výkon štátnej služby, periodicky prehodnocovať a skúmať trvanie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, kontrolovať nemocenské, úrazové zabezpečenie a služby sociálneho zabezpečenia v rámci štátnej služby, ako aj vo výsluhe, navrhovať a priznávať kúpeľnú starostlivosť a preventívnu rehabilitáciu v súvislosti s výkonom štátnej služby.

Cieľom špecializačného odboru je osvojenie si teoretických a praktických zručností na poskytnutie adekvátnej a efektívnej pomoci zo strany štátu so  začlenením jedinca do rodinného, sociálneho, spoločenského a pracovného života, ako aj na odvrátenie nepriaznivej a krízovej situácie jednotlivca a jeho rodiny. Úlohou posudkového lekárstva je tiež posudzovať efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti sociálneho poistenia sociálnej pomoci, podpory a kompenzácií. Posudkové lekárstvo v rámci svojich činností využíva odborné medicínske vedomosti, praktické zručnosti, ale aj znalosti z biomedicínskych a sociálnych vied a práva sociálneho zabezpečenia pri súdnych sporoch.

Dĺžka špecializačného štúdia

 • Špecializačné štúdium trvá 3 roky.

Požiadavky na zaradenie do špecializačného štúdia

Odborne medicínskym predpokladom na výkon lekárskej posudkovej činnosti je získanie odbornej spôsobilosti v intenciách zákona č. 578/2004 Z. z., zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č.296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,  sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, na získanie špecializácie v špecializačnom medicínskom odbore posudkové lekárstvo.

Špecializačný odbor posudkové lekárstvo je zaradený do skupiny d) s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky v niektorom zo špecializačných odborov, uvedených v písmenách a) až c) Prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR č.296/2010 Z. z., ak minimálne štandardy pre špecializačné odbory neustanovujú inak. Do tohto typu štúdia sú zaradení lekári, ktorí majú uzavretý pracovnoprávny vzťah minimálne na 0,5 pracovný úväzok so Sociálnou poisťovňou alebo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde posudkoví lekári získavajú potrebné pracovné zručnosti  a výkony, určené podľa minimálnych štandardov.

Lekári, zaradení do štúdia v odbore posudkové lekárstvo a vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť v štátnej správe, verejnej správe, v silových zložkách na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Národnom bezpečnostnom úrade , Finančnej správe Slovenskej republiky a vo vyšších územných celkoch, môžu po absolvovaní predpísaných študijných aktivít pri dodržaní všetkých študijných podmienok podľa akreditovaného študijného programu získať diplom. Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo je špecializačné štúdium s dĺžkou trvania 3 roky, ktoré zdravotnícky pracovník v povolaní lekár môže absolvovať po získaní špecializácie v niektorom z klinických špecializačných odborov s dĺžkou trvania 3 až 5 rokov a po zaradení do špecializačného štúdia

Obsah a rozsah špecializačného štúdia

Teoretické vedomosti

 • zdravotnícka legislatíva
 • sociálna legislatíva v rámci sociálneho zabezpečenia
 • systém sociálneho zabezpečenia a lekárska posudková činnosť
 • zdravotnícka etika a komunikácia
 • systém verejného zdravotného poistenia
 • práva pacienta, vrátane práv osôb so zdravotným znevýhodnením
 • sociálne zabezpečenie v krajinách Európskej únie

 

Praktické zručnosti

Posudkoví lekári, vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť v Sociálnej poisťovni na účely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov:

 • Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia- kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrola dodržiavania liečebného režimu
 • Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia, autoremedúra
 • Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia

Posudkoví lekári, vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na účely zákona č.447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

 • Posúdenie či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Posúdenie či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá vyžaduje sprievod pri poruche komunikácie, orientácie a mobility so spoločenským prostredím
 • Posúdenie či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu:
 • Posúdenie, či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky pre vydanie parkovacieho preukazu
 • Posúdenie, či ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky na opatrovanie
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie

Posudkoví lekári, vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej služby

podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o  sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 73 /1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov  policajného zboru (PZ), Slovenskej informačnej služby (SIS), Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky( ZVJS) a Železničnej polície  a podľa zákona č. 315 /2001 o Hasičskom a záchrannom zbore ( HAZZ):

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štátnu službu policajta, hasiča záchranára a kadeta
 • určovanie zdravotnej spôsobilosti príslušníka PZ, HaZZ na ďalší výkon štátnej služby v lekárskej komisii
 • posúdenie návrhov na kúpeľnú starostlivosť a preventívnu rehabilitáciu
 • posúdenie dočasnej pracovnej neschopnosti na výkon štátnej služby
 • posúdenie bodového hodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri služobných úrazoch
 • posudzovanie zdravotného stavu na účely invalidity následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania

Nácvik techník komunikácie

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
2. verbálna a neverbálna komunikácia,
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, ľudí bez domova, utečencov, migrantov a iných zraniteľných skupín, s ohľadom na ich špecifické potreby v komunikácii.

Povinné vzdelávacie aktivity : Úvodný kurz, školiace miesto na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie, semináre, záverečný kurz

Ukončenie špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa ukončí obhajobou špecializačnej práce a špecializačnou skúškou pred skúšobnou komisiou.

Aktualizované 18.05.2023 (MUDr. Milica SUCHÁNKOVÁ, CSc.)