Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29

Špecializačný odbor:  PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA
MUDr. Štefan Laššán, PhD. MPH

vedúci útvaru a garant
2. poschodie č.d. B-287
Tel: +421 2 48234 442, +421 2 48234 792
e-mail: stefan.lassan@szu.sk lassan@ru.unb.sk

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU (KPaFaFD LF SZU) je koncovým pracoviskom v medicínskom odbore pneumológia a ftizeológia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti charakteru univerzitnej nemocnice so zodpovedajúcim programovým profilom 4. úrovne pre pneumológiu a ftizeológiu v rámci programu internej medicíny podľa kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR. V súčasnosti je KPaFaFD LF SZU plne funkčným vzdelávacím telesom pre celý súbor zdravotníckych povolaní v pre- aj postgraduálnej fáze. V rámci Lekárskej fakulty SZU prebieha výučba študentov v slovenskom aj anglickom študijnom programe. Súčasne klinika poskytuje ako akreditované pracovisko špecializačné štúdium v medicínskom odbore pneumológia a ftizeológia.

Pracovníci pedagogického útvaru

Pracovníci kliniky: 

 • MUDr. Mária Černá, CSc.
 • MUDr. Zuzana Klimentová, PhD. 
 • MUDr. Radka Radecká
 • MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Spolupracovníci kliniky:

 • MUDr. Ivan Čavarga, PhD.
 • doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
 • doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.                                                                            

Odb. inštruktorka:     

KPaFaFD LF SZU je členená na dve jednotkysúbory pracovísk – „Pracoviská pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky“ a „Pracoviská klinickej onkológie so zameraním na novotvary pľúc“. Každá z týchto jednotiek má určeného svojho zástupcu prednostu. Všetky pracoviská KPaFaFD LF SZU sú situované v bloku D Nemocnice Ružinov:

 • „Pracoviská pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky“ sa členia na tri ďalšie jednotky: „Lôžkové oddelenia a úseky“, „Ambulantný úsek“ a „Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika“.
  • rámci „Lôžkových oddelení a úsekov“ pracuje „Pneumologické oddelenie“ situované v časti 3A bloku D nemocnice Ružinov. Pneumologické oddelenie sa ďalej rozdeľuje a úseky so zameraním na špecifické diagnózy respektíve poskytovanú zdravotnú starostlivosť v našom odbore (Pneumologický úsek, Centrum pre dospelých pacientov s cystickou fibrózou, Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnú starostlivosť). Ďalšími oddeleniami sú „Ftizeologické oddelenie“ (situované v časti 3C bloku D) a „Pneumologická jednotka intenzívnej starostlivosti“ (PJIS; situovaná tiež v časti 3C bloku D). PJIS okrem úseku JIS vykonáva zdravotnú starostlivosť aj na Úseku pre spánkové poruchy dýchania a nefarmakologickú/ventilačnú liečbu chronického respiračného zlyhania.
  • „Úsek SVaLZ – pneumologická funkčná diagnostika“ je situovaný v časti OC bloku D.
  • rámci „Ambulantného úseku“ klinika prevádzkuje špecializované ambulancie v odboroch pneumológia a ftizeológia respektíve klinická imunológia a alergológia, ktoré poskytujú vyšší stupeň špecializácie a konziliárnych činností pre zriedkavé choroby a ťažko liečiteľné formy respiračných ochorení: Pneumologická ambulancia so zameraním na dospelých pacientov s cystickou fibrózou, Imunologicko-alergologická ambulancia so zameraním na pacientov s cystickou fibrózou, Pneumologická ambulancia so zameraním na spánkové poruchy dýchania a nefarmakologickú liečbu chronického respiračného zlyhania a Pneumologická ambulancia so zameraním na intersticiálne pľúcne choroby, ťažko liečiteľné obštrukčné choroby pľúc a starostlivosť o pacientov po transplantácii pľúc.
 • „Pracoviská klinickej onkológie so zameraním na novotvary pľúc“ sa členia na „Lôžkové oddelenie“ a „Poliklinické oddelenie klinickej onkológie“. Poliklinické pracoviská združujú dve ambulancie klinickej onkológie a aplikáreň protinádorovej chemoterapie.

 

Pracoviská KPaFaFD LF SZU s nadregionálnym až národným významom:

 • Pneumologická jednotka intenzívnej starostlivosti (PJIS) – jedná sa o jedno z troch takto zameraných pracovísk v SR a jediné v Bratislavskom kraji. PJIS hospitalizuje pacientov s akútnou a akútne progredujúcou chronickou dychovou nedostatočnosťou, ktorí vyžadujú intenzívne monitorovanie a liečbu, resp. vyšší stupeň podpory dýchania (neinvazívna ventilácia, vysokoprietoková ventilácia kyslíkom pomocou nosovej kanyly, invazívna pľúcna ventilácia u bdelých pacientov so zabezpečenými dýchacími cestami a pod.).
 • Centrum dospelých pacientov s cystickou fibrózou – jedná sa o jedno z troch takto zameraných pracovísk v SR. Centrum hospitalizuje pacientov nielen s podozrením na cystickú fibrózu, ale hlavne dospelých cystických fibrotikov, ktorí vyžadujú hospitalizáciu pre zhoršenie svojho klinického stavu alebo aplikácie elektívnej liečby či rehabilitácie. Toto pracovisko je zaradené na Národnom zozname pracovísk pre zriedkavé choroby MZ SR.
 • Centrum predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti – jedná sa o jediné oddelenie v SR s celoštátnou pôsobnosťou. Centrum poskytuje ústavnú a ambulantnú starostlivosť pre pacientov v pokročilom štúdiu zlyhávania dýchacieho systému v dôsledku rôznych respiračných aj nerespiračných ochorení. Pokiaľ pacienti spĺňajú indikačné kritériá, tak sú pripravovaní a predstavení v spolupracujúcom centre v FN Motol, Praha za účelom zaradenia do programu a transplantácie pľúc. Po zapísaní na čakaciu listinu a po úspešnej transplantácii pľúc, sú títo pacienti doživotne kontrolovaní a je im poskytovaná holistická postprocedurálna starostlivosť.
 • Špecializovaný úsek zameraný na diagnostiku a liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy a na intersticiálne pľúcne choroby. Tento úsek sa predovšetkým v ambulantnom režime poskytovania zdravotnej starostlivosti zameriava na zriedkavé ochorenia pľúc – progresívne fibrotizujúce difúzne intersticiálne pľúcne choroby v oblasti diagnostiky a liečby vrátane indikácie a prípravy na transplantáciu pľúc. Toto pracovisko je zaradené na Národnom zozname pracovísk pre zriedkavé choroby MZ SR.

CHARAKTERISTIKA VÝUČBOVEJ ZÁKLADNE:

Na klinike sa uskutočňuje:

 • pregraduálne vzdelávanie študentov v odbore všeobecné lekárstvo v rámci LF SZU (v slovenskom aj anglickom programe)
 • postgraduálne vzdelávanie lekárov špecializačného štúdia v špecializačnom programe PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

KPaFaFD LF SZU zabezpečuje ako pracovisko s nadregionálnym dosahom celé spektrum zdravotných výkonov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a je výučbovou bázou pre- i postgraduláneho vzdelávania vo viacerých zdravotníckych povolaniach (lekár, sestra, zdravotnícky laborant). KPaFaFD LF SZU je akreditovaným vzdelávacím telesom pre špecializačné štúdium v medicínskom odbore PaF. Teoretická časť výučbových aktivít sa uskutočňuje v dvoch uspôsobených priestoroch (s audiovizuálnou technikou) na tento účel s kapacitou 10 až 15 študentov.

ZÁKLADNÉ ÚLOHY A NÁPLŇ KLINIKY:

KPaFaFD LF SZU vykonáva komplex klinických, laboratórnych, prístrojových, diagnostických a liečebných metód v odbore PaF vrátane respirologickej funkčnej diagnostiky. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít kliniky predstavuje komplexná somnologická starostlivosť (vrátane polygrafie/polysomnografie a ventilačnej liečby). Ako jediná má v Bratislavskom kraji v lôžkovom fonde vyhradené lôžka pre diagnostiku a liečbu pacientov s novotvarmi pľúc a pacientov s potvrdenou tuberkulózou alebo pľúcnymi mykobakteriózami. V závislosti od aktuálneho lôžkového fondu UNB, KPaFaFD LF SZU poskytuje ústavnú starostlivosť na 56 lôžkach.

DOKUMENTY

Aktualizované 19.05.2023 (MUDr. Štefan Laššán, PhD. MPH)