Habilitačné a inauguračné konania

Habilitačné konania

Inauguračné konania

Profesorov vymenúva prezident republiky.

Právne predpisy a dokumenty:

  1. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
  2. Smernica 2- 2021- o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov
  3. VP č.3/2022 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave