Katedra Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie LF SZU

Limbová 12, 831 05 Bratislava

doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.
poverený vedúci útvaru a garant štúdia

Klinika Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej Univerzity (LF SZU) Bratislava, Limbova 5, Kramáre je klinickou bázou Katedry FBLR LF SZU pre ďalšie vzdelávanie rehabilitačných lekárov. Je i miestom výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v odbore FBLR.

Pracovníci pedagogického útvaru

Sekretariát:

Odborní asistenti:

Pregraduálna výuka i postgraduálne vzdelávanie lekárov v rehabilitácii je postavené komplexne. Pod Katedru FBLR LF SZU patria mimo Bratislavy nasledujúce pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 • Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice
  Riaditeľ kúpeľov: Ing. Slavomír Eliáš
  č.t.:  046/5116100, e-mail: info@kupele-bojnice.sk
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany
  Riaditeľ kúpeľov: MUDr. Boris Bánovský
  č.t. 033/7752700, e-mail: bbanovsky@ensanahotels.com
 • Slovenské liečebné kúpele, a. s. Trenčianske Teplice, Kúpeľná 10, 914 51 Trenčianske Teplice
  Kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Buran
  č.t. 032/6514801, e-mail: buran@slktn.sk

V súlade s nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.”) a výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 – SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

Štruktúra programu vzdelávania lekárov v odbore FBLR na SZU je v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 – SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

Dĺžka štúdia lekára v odbore FBLR na SZU je 4 roky, čo je v súlade s Nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

DOKUMENTY

Aktualizované 23.06.2023 (RNDr. Jana KMOŠKOVÁ, MPH)