VK/16/2023 – Vedúci Oddelenia toxikológie (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej…

Details

VK/15/2023 – Odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení…

Details

Fakultná konferencia ŠVOČ – prezentácia vedeckých prác študentov

Dňa 25. apríla 2023 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií uskutočnila XVIII. Fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ SZU v Bratislave pod záštitou dekanky fakulty prof. PhDr. Zuzany Slezákovej, PhD., MPH. Na úvod sa všetkým prítomným prihovorila dekanka fakulty a následne podujatie pokračovalo prezentáciami prihlásených príspevkov. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovalo 22 študentov v 4 odborných sekciách: fyzioterapia,…

Details

NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required) Dátum vydania: 8.2.2023 Dátum ukončenia: 7.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o multicentrické klinické štúdie zamerané na neurologické núdzové situácie. Úspešní žiadatelia budú spolupracovať a vykonávať skúšku v rámci siete NIH SIREN. Klinické koordinačné centrum SIREN (CCC) NIH…

Details

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)a Dátum vydania: 20.1.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) je určené na podporu nového výskumu v oblasti environmentálneho zdravia, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov…

Details

Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Pilot Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť inovatívny pilotný výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prospešné pre čo…

Details

Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH hľadá najmä výskum, ktorý povedie…

Details

Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Investigator Initiated Extended Clinical Trial (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 15.1.2023 Dátum ukončenia: 14.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o realizáciu klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim, ktoré si vyžadujú predĺžené obdobie projektu 6 alebo 7 rokov. Skúšky môžu mať akúkoľvek fázu, musia byť založené na hypotézach…

Details

Dekan Lekárskej fakulty SZU

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. sa k 30. aprílu 2023 vzdal výkonu funkcie dekana Lekárskej fakulty SZU zo zdravotných dôvodov. Na návrh rady kvality Lekárskej fakulty SZU s účinnosťou od 1. mája 2023 až do riadneho vymenovania nového dekana Lekárskej fakulty SZU je rektorom poverená vedením Lekárskej fakulty SZU doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. Dr.…

Details