Vnútorný systém zabezpečovania kvality

Smernica č. 5/2021   o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a  odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022

Východiskové dokumenty

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality

1. Východiskové dokumenty

a) Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ ODKAZ ]
b) Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [ ODKAZ ]
c) Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). (2015) [ SVK]
d) Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015) [ SVK]
e) Štandardy – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo [ ODKAZ ]

2. Smernice

a) SMERNICA č. 5/2021 o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022  [ SVK ]  [ ENG ]

3. FORMULÁRE A TLAČIVÁ pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ

a) Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu: [ ODKAZ ]
b) Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu: tlačivo VHSP v slovenskom jazyku [ SVK ], tlačivo VHSP v anglickom jazyku [ ENG ]
c) Opis študijného programu: osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku [ SVK ], osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku [ ENG ]
d) Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku [ SVK/ENG ]
e) Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov: tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku [ SVK/ENG ]

4. VP 7/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK] [ENG] [ARCHÍV]

a) Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

I. VP 1/2021 Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK] [ENG], Rozhodnutie MZ SR (7.7.2021) [SVK]
II. Zloženie členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]
III. VP 2/2021 Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK] [ENG]
IV. Harmonogram Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]

V. Zápisnice

VI. Správy o činnosti Rady pre VSZK SZU: 2021/2022 [SVK] 2022/2023 [SVK]

b) VP 8/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo [SVK] [ENG], Rozhodnutie MZ SR z 8.11.2021 [SVK]

c) VP 9/2021 Posudzovanie študijných programov a posudzovanie spôsobilosti habilitačných konaní a inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]

d) VP 13/2022 Pravidlá prijímacieho konania [SVK] [ENG], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK]

e) VP 12/2022 Pravidlá výberu učiteľov [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK], Dodatok č.1 8.12.2022 [SVK]

f) VP 14/2022 Pravidlá preskúmavania podnetov študentov [SVK] [ENG], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK]

g) VP 2/2022 Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK] [ENG]
h) VP 20/2022 Organizácia hodnotenia kvality vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave zainteresovanými stranami, ktorou sa podrobnejšie upravuje a dopĺňa vnútorný predpis 2/2022 [SVK]

i) VP 10/2022 Etický kódex SZU [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [SVK], VP 3/2023 Pravidlá posudzovania plagiátorstva [SVK]

j) VP 15/2022 Hodnotenie študentov učiteľmi [SVK], Rozhodnutie MZ SR z 23.6.2022 [SVK]

k) SM 1/2022 O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových zariadení SZU v Bratislave [SVK]

l) SM 6/2021 K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK]

m) SM 3/2021 O tvorivej činnosti zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [SVK]  Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok [SVK], Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok [SVK]

n) SM 4/2021 O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť [SVK]

o) SM 4/2022 O pravidelnom zverejňovaní informácií o študijných programoch a ich absolventoch [SVK]

p) VP 21/2022 Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [SVK]

r) SM 9/2023 Smernica, ktorou sa upravuje konflikt záujmov členov kolektívnych orgánov a pracovných skupín univerzity a jej fakúlt [SVK], Príloha č.1, VYHLÁSENIE o neprítomnosti konfliktu záujmov [DOCx]

5. Habilitačné a inauguračné konanie

a) VP 7/2022 Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ],
Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
b) VP 8/2022 Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ], Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
c) VP 9/2022 Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ], Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022 [ SVK ]
d) Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

I. VP 5/2022 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií [ SVK ]
II. Lekárska fakulta [ SVK ]
III. VP 3/2022 Fakulta verejného zdravotníctva [ SVK ]
IV. Fakulta zdravotníctva

e) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov

I. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií [ SVK ]
II. Lekárska fakulta [ SVK ]
III. Fakulta verejného zdravotníctva [ SVK ]
IV. Fakulta zdravotníctva [ SVK ]

6. Centrum pre podporu vnútorného systému kvality [ODKAZ]

7. Štatúty

a) Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ] – Rozhodnutie MZ SR zo dňa 23.4.2020 [ SVK ]
b) VP 11/2022 – Štatút etickej komisie [ SVK ] – Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022 [ SVK ]
c) VP 5/2022 –  Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave[ SVK ]
d) VP 4/2022 – Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ]
e) VP 3/2022 – Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave [ SVK ]
f) VP 7/2023 – Štatút cenovej komisie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave [ SVK ]

8. Vnútorné predpisy

a) Vnútorný predpis č.19/2022 o administrácii procesu podávania žiadosti, vydávania potvrdení a rozhodnutí pre študentov alebo absolventov na jednotlivých fakultách SZU [ SVK ]

9. Správy

1. Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému SZU v Bratislave [SVK] [ENG]

2. Metodický pokyn č. 8/2023, ktorým sa podrobnejšie stanovujú pravidlá prípravy, prerokovania, schvaľovania a zverejňovania hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorného systému zabezpečovania kvality na SZU a jej fakultách. [SVK]

3. Správa o spracovaní výsledkov získavania spätnej väzby. [SVK]

10. Ukazovatele kvality na SZU

[ODKAZ]