RIGORÓZNE KONANIE

Rigorózne konanie
  • rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení) preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi,
  • rigorózne konanie sa môže uskutočňovať len v akreditovaných študijných odboroch,
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovaných študijných programoch OšetrovateľstvoFyzioterapia.
Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v danom študijnom programe v SR, alebo v zahraničí,
  • podaná prihláška na rigoróznu skúšku, vrátane všetkých požadovaných príloh. Uchádzač podáva prihlášku dekanovi fakulty, priebežne počas roka,
  • schválená téma a osnova rigoróznej práce.
Organizácia rigorózneho konania

 

Organizáciu rigorózneho konania upravuje vnútorný predpis fakulty – Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.
Ďalšie informácie, v prípade potreby, získate elektronicky na adrese: rigkonanie.fozos@szu.sk
, alebo telefonicky +421 2 59 370 477 (PhDr. Andrea Písecká).

Ukončenie rigorózneho konania

Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 5/2019 o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. 10. 2019 (dostupná na https://eszu.sk/smernice/).

Dokumenty: