Ústav psychológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37, II. posch. B-211

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
vedúca ústavu
tel.: +421 2 59 370 860,
e-mail: daniela.cechova(zavináč)szu.sk

Postgraduálne vzdelávanie:

 • Certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
 • Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia

Vítame Vás na webovej stránke Ústavu psychológie LF SZU, kde Vás chceme informovať o personálnom obsadení a štruktúre ústavu a o možnostiach postgraduálneho štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia a pracovná a poradenská psychológia. Ústav psychológie zabezpečuje aj akreditované certifikačné štúdium  v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia. Členovia Ústavu psychológie sa podieľajú aj na pregraduálnej výučbe v rámci Lekárskej fakulty, Fakulty verejného zdravotníctva a Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Program kurzu Nácvik techník komunikácie 2. – 4. september 2024       

zobraziť

Program kurzu Nácvik techník komunikácie 11. september 2024       

zobraziť

Symptómy psychopatológie a ich súvislosť s psychologickou imunitou u študentov zdravotníckych odborov

.. PREHRAŤ

Pracovníci ústavu

Sekretariát:

Organizácia ďalšieho vzdelávania v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia, pracovná a poradenská psychológia a v certifikačnom odbore certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia:

 1. krok – požiadať Pedagogický odbor SZU o zaradenie
 2. krok – kontaktovať Ústav psychológie
 3. krok – plniť predpísaný študijný programu podľa minimálneho štandardu schváleného MZ SR, predpísané vzdelávacie aktivity a dodržiavať Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov SZU
 4. krok – 1x ročne počas špecializačného štúdia povinne absolvovať kontrolný deň
 5. krok – 1x počas štúdia absolvovať 3-dňový kurz Nácvik techník komunikácie – týka sa študentov, ktorí sú v prvom špecializačnom štúdiu a boli zaradení do špecializačného štúdia do 14.12.2022 vrátane alebo 3-hodinový kurz – týka sa študentov, ktorí už absolvovali 1 špecializačné štúdium pred 1. januárom 2018 a boli zaradení do 2. špecializačného štúdia do 14.12.2022 vrátane. Uvedené sa týka len študentov ŠŠ KP, ŠŠ PP. Potvrdenie o absolvovaní je súčasťou prihlášky na skúšku. Študenti, zaradení od 15.12.2022 vrátane sa riadia minimálnym štandardom platným od 15.12.2022.
 6. krok – 1x počas štúdia absolvovať Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva. Uvedené sa týka študentov všetkých ŠŠ. Potvrdenie o absolvovaní je súčasťou prihlášky na skúšku.
 7. krok – po splnení všetkých predpísaných vzdelávacích aktivít a študijného programu podľa minimálneho štandardu, v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky), zaslať prihlášku na špecializačnú alebo certifikačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Každú zmenu (zmena priezviska, bydliska, zamestnávateľa, zmena úväzku a iné) počas štúdia je potrebné bezodkladne nahlásiť na Pedagogický odbor.

Odkazy

Prihlášku na vzdelávaciu aktivitu a na skúšku je potrebné zasielať na študijné oddelenie https://eszu.sk/lf/dalsie-vzdelavanie-lf/

Aktualizované 1.7.2024 (Ing. Jarmila Dická)