CPČ dopravnej psychológie

PhDr. František Skokan, PhD.
odborný garant
tel.: +421 2 59 370 860, e-mail:
frantisek.skokan(zavináč)szu.sk

Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia

Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18314-2021-OZV-3 Z087281-2021 zo dňa 26.10.2021

Termín certifikačnej skúšky 27. a 28.6.2024     

Minimálne štandardy

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL
Od 15. decembra 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. decembra 2022 č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov. [odkaz]

Dokumenty:

Aktualizované 17.6.2024 (Ing. Jarmila Dická)